19 Σεπτεμβρίου 2008

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε: 1. Σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής των τιμολογίων καυσίμων και για τις περιόδους, και 2. για τα ποσά των τιμολογίων για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών.
 
Απάντηση:
 
Σχετικές διατάξεις: Προστέθηκε παράγραφος 7 στο άρθρο 20 του ΚΒΣ, με το άρθρο 24 παρ.1 του Ν 3634/2008 (αναδρομική ισχύς από 13.12.2007), για το 1ο  ερώτημα. Οι γνωστές διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ, καθώς και οι εκδοθείσες ΠΟΛ, για το 2ο ερώτημα.
 
1. Με βάση το άρθρο 4 «Υποβολή καταστάσεων με τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης - DIESEL - θέρμανσης…», της ΠΟΛ 1034/14-2-2008 ( η οποία συμπλήρωσε την αρχική ΠΟΛ 1018/30-1-2008), οι επιτηδευματίες που διακινούν πετρέλαιο θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ΚΒΣ, υποβάλλουν (αρχής γενομένης από την 15η Φεβρουαρίου 2008), α ν α λ υ τ ι κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η, με τα δεδομένα των συναλλαγών πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης, που πραγματοποιούν κάθε μέρα.
 
Η χρονική περίοδος (Χειμώνας), κατά την οποία υφίσταται αυτή η υποχρέωση είναι από 15.10 μέχρι 15.5, κάθε έτους.
 
Η αναλυτική κατάσταση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου (διεύθυνση: www.ifestos.mnec.gr), το αργότερο εντός επτά (7) ημερών, από την ημέρα που αφορά. Υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθούν τα δεδομένα περισσοτέρων ημερών (όμως, διακεκριμένα, δηλαδή ξεχωριστά κάθε ημέρα) και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν των επτά (7). Και σε αυτή την επιλογή, η προθεσμία υποβολής της αναλυτικής κατάστασης, είναι επίσης επτά (7) ημέρες, από την τελευταία ημέρα που αφορά.
 
Περαιτέρω, με βάση το άρθρο 6 της ως άνω απόφασης ΠΟΛ, για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης, για τις οποίες υποβάλλονται οι παραπάνω αναλυτικές καταστάσεις του άρθρου 4 αυτής, δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  υ π ο χ ρ έ ω σ η  υποβολής στοιχείων προς διασταύρωση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (άρθρο 20, παρ.1, περ.α). Εξαιρείται, βέβαια η περίπτωση, κατά την οποία ο επιτηδευματίας προμηθεύεται το είδος αυτό, με σκοπό την τελική του κατανάλωση, ως καυσίμου θέρμανσης, οπότε στη συγκεντρωτική των «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ», θα θέτει το «1» για τον αντισυμβαλλόμενο (ο οποίος δεν είναι υπόχρεος).
 
2.  Για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις «ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ», έτους 2007, δεν έχει μεταβληθεί κάτι σε σχέση με προηγούμενες υποβολές. Συνεπώς, το τιμολογιο που η αξία του,  δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ (καθαρή αξία, με όλες τις τυχόν επιβαρύνσεις, χωρίς όμως, ΦΠΑ), δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις
 
(Σχετικά με το δεύερο ερώτημα, για περισσότερες πληροφορίες δείτε στo site  του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», στην ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ,  το θέμα: «Συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ»).
 
19.9.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.