15 Σεπτεμβρίου 2008

Δικαιολογητικά έναρξης επαγγέλματος κτηματομεσίτη

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έναρξη επαγγέλματος κτηματομεσίτη (real estate) από φυσικό πρόσωπο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Για την έναρξη ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθερίου επαγγέλματος του άρθρο 48 του Ν 2238/1994, απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου, βάσει της σχετικής διάταξης της περ. α΄, της παρ. 1, του άρθρου 36, του Ν 2859/2000. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στο τμήμα Μητρώου, στην ΔΟΥ της έδρας, της υπό σύσταση επιχείρησης ή επαγγέλματος, με την συμπλήρωση του εντύπου Μ2 (Το έντυπο  Μ3 αφορά την έναρξη ή την μεταβολή εργασιών για νομικά πρόσωπα-εταιρείες).
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και συνυποβάλλονται μαζί με την δήλωση έναρξης εργασιών, όπως ορίζονται από την Πολ. 1102/2005 είναι τα εξής:
 
1) Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας, που ενδέχεται να είναι το συμβόλαιο ιδιοκτησίας, το συμφωνητικό μίσθωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου (ή μέρους αυτού), που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της επιχείρησης.
 
2) Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Κατά γενικό κανόνα, τα πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε., πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ). Εξαιρέσεις εμφανίζονται σε πρόσωπα που ασκούν ορισμένα από τα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48, του Ν 2238/1994 (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, κ.ά) τα οποία ασφαλίζονται σε ιδιαίτερα ταμεία του κλάδου τους (με τις νέες ασφαλιστικές διατάξεις και τις ενοποιήσεις των Ταμείων, τα ως άνω επαγγέλματα υπάγονται στο Ταμείο Επιστημόνων). Εφόσον για την δραστηριότητα του κτηματομεσίτη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο Ταμείο, ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας χρειάζεται να συνυποβάλει βεβαίωση προεγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. Να  σημειώσουμε ότι ο κτηματομεσίτης δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας του άρθρου 48, αλλά χαρακτηρίζεται επιχείρηση παροχής υπηρεσιών.
 
3) Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο επιμελητήριο, όπου απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις. Κατά κανόνα, χρειάζεται και η προσκόμιση βεβαίωσης της εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Το αρμόδιο επιμελητήριο για την δραστηριότητα του κτηματομεσίτη είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο (http://www.eea.gr/).
 
Να σημειώσουμε εδώ, ότι στο ΠΔ 248/23.6.1993 (για την άδεια μεσιτών αστικών συμβάσεων), αναφέρεται η κατάθεση αίτησης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με συνημμένα δικαιολογητικά, ήτοι: 1.Απολυτήριο 2.Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, 3.Πιστοποιητικό περί μη δικαστικής απαγόρευσης ή αντίληψης, 4.Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως. Συνεπώς, χρήσιμο είναι να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες από τις υπηρεσίες του ως άνω Επιμελητηρίου, πριν από την επίσκεψή σας στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.
 
Σημειώνεται ότι η έναρξη ατομικής επιχείρησης ή ελευθερίου επαγγέλματος προϋποθέτει να έχει προηγουμένως χορηγηθεί ΑΦΜ στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται η χορήγηση ΑΦΜ, με την συμπλήρωση και την υποβολή του εντύπου Μ1 στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ.
 
(Περισσότερα βλέπε στον ΠΛΗΡΗ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, έκδοση 2008, σελ. 1331 .ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ).
 
15.9.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.