2 Σεπτεμβρίου 2008

Διαφορές χρονομίσθωσης με μίσθωση Leasing

Σε ποιες περιπτώσεις οι χρονομισθώσεις αυτοκινήτων
1. Διαφέρουν από την περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
2. Εκπίπτουν ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης με συντελεστή 100%;
3. Στην παραπάνω περίπτωση ο ΦΠΑ εκπίπτει κανονικά με δεδομένο ότι η χρονομίσθωση αφορά ενοικίαση άρα παροχή υπηρεσιών από τρίτους προς στην επιχείρηση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σχετικά με την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, των μισθωμάτων ΙΧΕ αυτοκινήτων που καταβάλλει η μισθώτρια επιχείρηση,  σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν 2238/1994. Αυτονόητο είναι ότι τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, καθώς και με τις οδηγίες της Διοίκησης (ΠΟΛ 1139/2006) τα μισθώματα που υποχρεούται, λόγω σύμβασης, να καταβάλει η μισθώτρια επιχείρηση προς τις εταιρείες leasing αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μέχρι ποσοστό 60% της δαπάνης, για αυτοκίνητα ΙΧΕ με κυλινδρισμό μηχανής μέχρι 1.600 cc, και μέχρι ποσοστό 25% της δαπάνης, για τα αυτοκίνητα  με μεγαλύτερο κυβισμό.
 
Ωστόσο, ο παραπάνω περιορισμός δεν εφαρμόζεται για τα μισθώματα που η επιχείρηση καταβάλλει σε επιχειρήσεις ενοικίασης ΙΧΕ αυτοκινήτων (εκτός leasing). Περαιτέρω, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
1) Η σύμβαση μίσθωσης που υπογράφεται με την επιχείρηση ενοικίασης έχει το χαρακτήρα της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Αυτό συμβαίνει κυρίως, όταν στη σύμβαση μίσθωσης προβλέπεται η, υπό όρους, αγορά του μισθωμένου αυτοκινήτου σε προκαθορισμένη τιμή (σύμβαση leasing, εν τοις πράγμασι).
 
2) Όταν συνάπτονται μακροχρόνιες μισθώσεις αυτοκινήτων από επιχειρήσεις ενοικίασης, οι οποίες προηγουμένως τα έχουν μισθώσει με χρηματοδοτική μίσθωση από εταιρείες leasing. Αρχικά, είχε γίνει δεκτό από την Διοίκηση (σχετ.1053770/29-5-2005), ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η έκπτωση των δαπανών συντήρησης, επισκευής και μισθωμάτων, υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπονται για τις μισθώσεις αυτοκινήτων, από εταιρείες ενοικίασης. Στη συνέχεια και λόγω της διαπίστωσης διαφόρων προβλημάτων, κατά την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, αποφασίσθηκε με την  ΠΟΛ 1139/8-12-2006, ότι τα μισθώματα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (εκτός leasing), ανεξάρτητα αν οι εταιρείες αυτές έχουν αγοράσει τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ή τα έχουν μισθώσει από εταιρείες Leasing, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, χωρίς τους περιορισμούς της περίπτωσης β, της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του ΚΦΕ.
 
Συνεπώς, οι περιορισμοί της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν 2238/1994, δηλαδή, έκπτωση μέχρι 60% της δαπάνης (για ΙΧΕ αυτοκίνητα με κυλινδρισμό μηχανής μέχρι 1600 cc) και μέχρι 25% της δαπάνης (για ΙΧΕ αυτοκίνητα, με μεγαλύτερο κυλινδρισμό μηχανής, εφαρμόζονται στην αναφερόμενη ως άνω, πρώτη περίπτωση (σύμβαση leasing, εν τοις πράγμασι), καθώς βεβαίως και όταν έχουμε σύμβαση, απ’ευθείας με εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μίσθωσης ΙΧΕ αυτοκινήτου από επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων (εκτός leasing), ανεξαρτήτως του τρόπου υπολογισμού του ύψους του μισθώματος (με βάση τη διάρκεια - χρονομίσθωση ή με βάση τα διανυόμενα χιλιόμετρα την περίοδο της μίσθωσης κ.λπ.), ή της κυριότητας του αυτοκινήτου, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων (100%), αφαιρείται  από τα ακαθάριστα έσοδα της μισθώτριας επιχείρησης για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.
 
Τέλος, σε ότι αφορά τον ΦΠΑ που υπολογίζεται επί του μισθώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε΄, της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν 2859/2000 δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από το ΦΠΑ των εκροών της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου, εφόσον το μισθωμένο ΙΧΕ αυτοκίνητο είναι μέχρι εννέα (9) θέσεων. Αυτός είναι γενικός κανόνας, ο οποίος αφορά δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας γενικά, αυτών των αυτοκινήτων.
 
8.8.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.