2 Σεπτεμβρίου 2008

Λογιστική αντιμετώπιση τιμολογίου από φορολογικό αντιπρόσωπο

Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός ενός τιμολογίου από φορολογικό αντιπρόσωπο που αφορά ενδοκοινοτική απόκτηση και μας έχει τιμολογήσει με ΦΠΑ και ποιος είναι ο τρόπος εμφάνισης του ποσού του ΦΠΑ στην περιοδική δήλωση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο φορολογικός αντιπρόσωπος (ΠΟΛ 1281/1993) ορίζεται από υποκείμενο στο φόρο που εδρεύει ή διαμένει, εκτός του “εσωτερικού της χώρας” (όπως γεωγραφικά προσδιορίζεται από τις διατάξεις της περ. α΄, της παρ. 2, του άρθρου 2 του Ν 2859/2000) για πράξεις που διενεργεί στο εσωτερικό της χώρας και που τόπος φορολόγησης (για σκοπούς ΦΠΑ) των πράξεων αυτών είναι η Ελλάδα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. γ΄, του άρθρου 35 του Ν 2859/2000, ο φορολογικός αντιπρόσωπος είναι υπόχρεος στην καταβολή του φόρου για τις πραγματοποιούμενες πράξεις της επιχείρησης που αντιπροσωπεύει.
 
Επιπλέον, η ενδοκοινοτική απόκτηση εξ’ ορισμού προϋποθέτει τη μεταφορά αγαθών από κάποιο Κ – Μ, στο εσωτερικό της χώρας (παρ. 1, άρθρο 11 του Ν 2859/2000) και αποτελεί πράξει που φορολογείται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 15, του Ν 2859/2000. Ακόμη, υπόχρεος της καταβολής του ΦΠΑ είναι, κατά γενικό κανόνα, η επιχείρηση που αποκτά τα αγαθά με βάση τα οριζόμενα της περ. α΄, παρ. 1, του άρθρου 35 του ίδιου νόμου.
 
Τέλος, τονίζεται ότι: 1) για τους εγκατεστημένους σε Κ – Μ, υποκείμενους σε φόρο, που πραγματοποιούν φορολογητέες πράξεις φορολογητέες στην Ελλάδα, έχει καθιερωθεί ο θεσμός του “φορολογικού εκπροσώπου” (ΠΟΛ 1174/2002). Ο θεσμός του “φορολογικού αντιπροσώπου” συνεχίζει να έχει εφαρμογή μόνο για τους υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός της ΕΕ.
 
2) Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές δεν απαιτείται ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου, εφόσον ο παραλήπτης των αγαθών διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας.
 
Συνεπώς, στην περίπτωσή μας, το πιθανότερο είναι η απόκτηση των αγαθών να μην συνιστά για την επιχείρησή σας (που έχει την εγκατάστασή της στην Ελλάδα και αποκτά τα αγαθά) ενδοκοινοτική απόκτηση, αλλά απόκτηση στο εσωτερικό της χώρας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν αναγκαία η έκδοση του σχετικού τιμολογίου από το φορολογικού αντιπρόσωπο του συναλλασσόμενου.
 
Με βάση τα ανωτέρω, λοιπόν, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη πράξη αφορά συναλλαγή που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του υποκειμένου στο φόρο, ο οποίος δεν διαθέτει ΑΦΜ /ΦΠΑ στην Ελλάδα, καθώς έχει την έδρα του στο εξωτερικό, η εν λόγω συναλλαγή θα εμφανιστεί κανονικά στον κωδ. 351 – 353 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που αναγράφεται στο τιμολόγιο του αντιπροσώπου θα περιληφθεί στους αντίστοιχους κωδ. 371 – 373 της δήλωσης.
 
Οι σχετική λογιστική εγγραφή της παραπάνω περίπτωσης θα έχει ως εξής:
 

20

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

20.01

Αγορές χρήσεως

20.01.01

Αγορές εσωτερικού

20.01.01.19

Αγορές εσωτερικού 19%

ΧΧΧΧΧΧ

54

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

54.00

Φόρος προστιθέμενης αξίας

54.00.20

ΦΠΑ εισροών - εμπορευμάτων λμος 20

54.00.20.19

ΦΠΑ εισροών - εμπορευμάτων 19%

ΧΧΧΧΧ

50

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

50.00

Προμηθευτές εσωτερικού

50.00.90

Αντιπροσωπείες ξένων επιχειρήσεων

50.00.90.01

Αντιπρόσωπος <Επωνυμία>

ΧΧΧΧΧΧ

 
6.8.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.