1 Αυγούστου 2008

Έκπτωση δαπανών από τη λειτουργία ΙΧ αυτοκινήτου

Έχω ένα πελάτη εμπορικός αντιπρόσωπος οποίος έχει ΙΧ αυτοκίνητο. Θα ήθελα να μου στείλετε τις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα του και από ποιες δαπάνες εκπίπτει το ΦΠΑ.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Εφόσον το εισόδημα του εμπορικού αντιπροσώπου, χαρακτηρίζεται ως προερχόμενο από Δ’ πηγή, εμπορικών επιχειρήσεων, (δεν εντάσσεται στα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48, του Ν 2238/1994), όλες οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, λειτουργίας, κυκλοφορίας και αποσβέσεων του ιδιόκτητου ΕΙΧ αυτοκινήτου, το οποίο ο επιτηδευματίας αυτός  χρησιμοποιεί, στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας, αναγνωρίζονται φορολογικά σε ποσοστό 60% της δαπάνης, για αυτοκίνητα με κυβισμό μηχανής έως 1.600 cc και σε ποσοστό 25% της δαπάνης, για εκείνα τα αυτοκίνητα, με μεγαλύτερο κυλινδρισμό μηχανής (περ. β΄ της παρ. 1 άρθρο 31 του ΚΦΕ).
 
Επισημαίνουμε, ότι σε κάθε περίπτωση, για την έκπτωση της δαπάνης, πρέπει να υφίσταται το προβλεπόμενο δικαιολογητικό, από τον ΚΒΣ. Επιπρόσθετα, τα έξοδα κίνησης (βενζίνη) του επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με την περ. α΄, της παρ. 1, του άρθρου 31 του ΚΦΕ, καθώς και τις διευκρινίσεις της ΠΟΛ 1005/2005 (Παράρτημα, στο κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και στη θέση: Έξοδα Μεταφοράς).
 
Σημειώνουμε, ότι στα τηρούμενα βιβλία, καταχωρίζεται το παραστατικό και αναγράφεται ολόκληρο το ποσό της δαπάνης. Εν συνεχεία δε, το σχετικό ποσό αναμορφώνεται, για εκείνα τα έξοδα που εκπίπτουν ως ποσοστό, κατά την συμπλήρωση των εντύπων της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου.
 
Στην σχολιαζόμενη περίπτωση, και εφ’όσον ο εμπορικός αντιπρόσωπος επιλέγει να χρησιμοποιεί το ΕΙΧ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας  του, για τις ανάγκες της επιχείρησής του, έχει την ευχέρεια της σχετικής  καταχώρισης της αξίας κτήσης αυτού, σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων – εξόδων (περ.γ, της παρ.4, του άρθρου 6 του ΚΒΣ, ΠΔ 186/92) και, εν συνεχεία, την διενέργεια αποσβέσεων επί αυτής της αξίας, με βάση το ΠΔ 299/2003. Αν όμως, περαιτέρω, προχωρήσει σε πώληση του εν λόγω αυτοκίνητου, θα πρέπει να καταχωρίσει το  κέρδος από την πώληση, ως έσοδο από «λοιπές πράξεις»
 
Τέλος, σε ότι αφορά τον ΦΠΑ εισροών, που αναλογεί στα διάφορα έξοδα καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας γενικά, του ΕΙΧ αυτοκινήτου (μέχρι 9 θέσεις), αυτός δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τον ΦΠΑ  εκροών της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου, βάσει των διατάξεων της περ. ε΄, της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν 2859/2000. Ωστόσο, το ποσό αυτό, συναθροίζεται με το ποσό του εξόδου και αποτελεί φορολογική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα με όσα προαναφέραμε (ΠΟΛ 1005/2005).
 
1.8.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.