31 Ιουλίου 2008

Ιδία συμμετοχή Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ν 3299/2004

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών δημιούργησε αφορολόγητο αποθεματικό λόγω υπεραξίας από πώληση ακινήτου βάσει της παρ. 17 του άρθρου 35 του Ν 2810/2000, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν 3399/2004. Ερωτάται εάν με το αποθεματικό αυτό, θεωρούμενο ως ιδία συμμετοχή, μπορεί να ενταχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, όπως αυτός ισχύει σήμερα, έτσι, ώστε λαμβάνοντας επιχορήγηση και δάνειο να υλοποιήσει νέα επένδυση (κατασκευή νέου εργοστασίου). Μήπως υπάρχει κάποιο κώλυμα λόγω του ότι θεωρείται διπλά επιχορηγούμενη ή ότι το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν 3399/2004 θεωρείται κρατική ενίσχυση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Καταρχήν, στην παρ. 14 του άρθρου 35 του Ν 2810/2000 (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις) ορίζεται ότι οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Ενώσεις και οι εταιρείες τους εντάσσονται στους αναπτυξιακούς νόμους, όπως είναι και ο Ν 3299/2004.
 
Στην παρ. 17 του άρθρου 35 του Ν 2810/2000, ρυθμίζεται το ζήτημα της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση ακινήτων  των Αγροτικών Συνεταιριστικών Ενώσεων. Έτσι, η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των Συνεταιριστικών Εταιρειών, απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, αν χρησιμοποιηθεί ως ιδία συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της υπεραξίας σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.
 
Στο άρθρο 1 του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004,διευκρινίζονται οι έννοιες επιχορήγηση και φορολογική απαλλαγή, ως τμήματα των ενισχύσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του. Έτσι, η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, ενώ η φορολογική απαλλαγή συνίσταται στην μη καταβολή φόρου εισοδήματος, μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού.
 
Εφόσον η επένδυση που επιδιώκεται να πραγματοποιηθεί δεν υπάγεται με προεδρικό διάταγμα σε ειδικό καθεστώς ενίσχυσης, η παρεχόμενη ενίσχυση του Ν 3299/2004 θα δοθεί στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών με την μορφή της φορολογικής απαλλαγής ύψους μέχρι ενός ποσού του ή του συνόλου της αξίας της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.
 
Περαιτέρω, η παρ. 3 του άρθρου 5 του ως άνω Νόμου, ορίζει ότι προκειμένου περί συνεταιρισμών, ως ίδια συμμετοχή νοείται για τους ήδη υφιστάμενους συνεταιρισμούς και το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίζεται για το σκοπό της ενίσχυσης της επένδυσης.
 
Έτσι, στην περίπτωσή μας, εφόσον η επένδυση που επιδιώκεται να πραγματοποιηθεί (κατασκευή νέου εργοστασίου) χρηματοδοτείται από το σχηματιζόμενο αφορολόγητο αποθεματικό (ήτοι, από μη διανεμόμενα κέρδη), που προέκυψε από την υπεραξία λόγω πώλησης ακινήτου, έχουμε ευθεία χρηματοδότηση της επένδυσης από ίδια κεφάλαια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Το αφορολόγητο αποθεματικό πρέπει να εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της Ένωσης.
 
31.7.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.