28 Ιουλίου 2008

Αμοιβές μελών ΔΣ Ανώνυμης Εταιρείας

Μέλος του Δ.Σ εμπορικής ΑΕ, ασφαλισμένος μετά το 1993 και κάτοχος μετοχών άνω του 3%, συνάπτει ειδική σύμβαση εργασίας με την ΑΕ για τις υπηρεσίες που προσφέρει σε αυτή με την καθημερινή του παρουσία στην επιχείρηση. Η ΓΣ εγκρίνει τις αμοιβές που δίνονται βάση των εργασιακής σύμβασης που συνάπτεται με το συγκεκριμένο μέλος. Το εν λόγω μέλος του Δ.Σ σκέφτεται να επιλέξει ως κύριο φορέα ασφάλισης του το ταμείο ΟΑΕΕ. α) Είναι υποχρεωμένο το μέλος επειδή έχει συνάψει την ειδική σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση να ασφαλισθεί ταυτόχρονα πέραν του ταμείου ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ για κάποιους κλάδους ασφάλισης π.χ εισφορές ΟΑΕΔ, εργατικής κατοικίας, επαγγελματικού κινδύνου κλπ; Και γιατί; β) Αν είναι υποχρεωμένος να ασφαλισθεί και στο ΙΚΑ για ποιους κλάδους ασφάλισης; γ) Ποια επιλογή είναι συμφέρουσα; Μήπως να επιλέξει για ασφάλιση μόνο το ΙΚΑ ως ασφαλιστικό φορέα; γ)Με τι στοιχείο θα εξοφλεί τις αμοιβές του η επιχείρηση μια και δεν θα εκδίδει ο ίδιος κάποιο στοιχείο ως επαγγελματίας; Με απλή εξοφλητική απόδειξη μισθοδοσίας; δ) Θεωρείται το εισόδημά του μέλους ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται αυτοτελώς με 25%; ε) Η απόδοση του φόρου στο δημόσιο θα γίνει με παρακράτηση και απόδοση του φόρου από την ΑΕ (κάτω από 500 εργαζόμενοι) κάθε δίμηνο με προσωρινή δήλωση; στ)Οι αμοιβές του μέλους απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου; ζ) ʼλλο μέλος του ΔΣ νέος ασφαλισμένος επίσης, που όμως δεν είναι κάτοχος μετοχών, μπορεί να συνάψει ανάλογη ειδική σύμβαση εργασίας και το εισόδημά του να υπαχθεί σε 25% αυτοτελή φορολόγηση ως εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων και να υπαχθεί σε ασφάλιση μόνο στο ΟΑΕΕ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Μέλος του Δ.Σ. ανώνυμης εμπορικής εταιρείας, που κατέχει μετοχές αυτής (είναι δηλαδή μέτοχος), σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 3%, έχει υποχρέωση πλήρους ασφάλισης στον ΟΑΕΕ (Οργανισμός που περιλαμβάνει και το πρώην ΤΑΕ). Οι αμοιβές που τυχόν λαμβάνει, επί τη βάσει ειδικής μίσθωσης εργασίας ή εντολής, για τις υπηρεσίες που προσφέρει πέραν από τα καθήκοντά του, ως μέλους του ΔΣ, χαρακτηρίζονται ως εισόδημα προερχόμενο από εμπορικές επιχειρήσεις, φορολογούμενες αυτοτελώς με συντελεστή 25%, μετά την αφαίρεση των εισφορών προς τον ΟΑΕΕ (που καταβάλλει ο ίδιος) και των τελών χαρτοσήμου (1,20%, μαζί με  την εισφορά υπέρ του ΟΓΑ).
 
Ωστόσο το μέλος του ΔΣ, είναι δυνατόν, να προσληφθεί ως υπάλληλος μισθωτός, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οπότε η ασφάλισή του, κατ’αρχήν θα είναι στο ΙΚΑ. Και σε αυτή την περίπτωση, έχουμε επίσης, ειδική μίσθωση εργασίας ή εντολής, για υπηρεσίες που προσφέρει το μέλος ΔΣ, πέραν από τα καθήκοντά του, που απορρέουν από αυτήν του την ιδιότητα. Το εισόδημα εδώ χαρακτηρίζεται ως προερχόμενο από μισθωτές υπηρεσίες, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και συνεπώς, η παρακράτηση του ΦΜΥ, θα γίνει με την χρήση της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Να σημειώσουμε, ότι είναι πιθανόν, να έχει προηγηθεί η σύναψη της σύμβασης εργασίας του με την εταιρεία, ως μισθωτού, του διορισμού του στο ΔΣ της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται έγκριση της σύμβασης αυτής από την ΓΣ.
 
Διευκρινίζεται ότι και στις δύο ως άνω περιπτώσεις συντάσσεται μισθοδοτική κατάσταση, με τις ανάλογες διαφοροποιήσεις. Περαιτέρω, αν το μέλος του ΔΣ είναι νέος ασφαλισμένος του Ν.2084/92 (δηλαδή ασφαλίσθηκε για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993), έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον έναν από τους δύο, ασφαλιστικό φορέα (ένας φορέας κύριας ασφάλισης, ένας φορέας επικουρικής ασφάλισης, ένας φορέας ασφάλισης ασθένειας και ένας φορέας ασφάλισης πρόνοιας) και να εξαιρεθεί από την υπαγωγή του στον άλλον. Θα χρειασθεί να ανανεώνει την εξαίρεσή του κάθε χρόνο, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν. Αν για παράδειγμα, επιλέξει ως ασφαλιστικό του φορέα το ΙΚΑ, συνεπώς την μισθωτή εργασία, θα ζητήσει να εξαιρεθεί από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (εξαίρεση 100%), με κατάθεση αίτησης εξαίρεσης, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στον Οργανισμό. Σημειώνουμε ότι, το δικαίωμα της επιλογής, πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία που δημιουργείται η υποχρέωση της ασφάλισής του στον δεύτερο φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που τον ασφάλισε πρώτος, με εξαίρεση την υποχρεωτική υπαγωγή του στο ΤΣΑΥ ή ΤΣΜΕΔΕ ή ΤΝ (Ταμείο Επιστημόνων).
 
Αν επιλέξει την ασφάλισή του στον ΟΑΕΕ και αμοίβεται επί τη βάσει ειδικής μίσθωσης  εντολής (για υπηρεσίες που παρέχει, πέραν από τα καθήκοντά του, ως μέλους του ΔΣ), δηλαδή το εισόδημά του να χαρακτηρισθεί ως προερχόμενο από εμπορικές επιχειρήσεις, δεν θα έχει ουδεμία σχέση με το ΙΚΑ, αφού δεν υφίσταται σύμβαση μισθωτής εργασίας. Αντίθετα, αν επιλέξει την μισθωτή εργασία (δηλαδή, σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρεία, πέραν από την ιδιότητά του, ως μέλους του ΔΣ), αλλά επιθυμεί να ασφαλίζεται στον ΟΑΕΕ (σπάνια περίπτωση), τότε θα υποχρεωθεί σε καταβολή εισφορών προς το ΙΚΑ, οι οποίες θα αφορούν τυχόν κλάδους που δεν καλύπτονται από τον επιλεγέντα ασφαλιστικό οργανισμό (ΟΑΕΕ).
 
Συνεπώς, η επιλογή ασφαλιστικού φορέα, αφορά τον συνταξιοδοτικό κλάδο αυτού. Ταυτόχρονα, συμπαρασύρονται και όλοι οι άλλοι κλάδοι (ασθένεια-επικουρική και πρόνοια) του ασφαλιστικού φορέα που επιλέχθηκε. Αν όμως ο ασφαλιστικός φορέας επιλογής, δεν καλύπτει όλους τους κλάδους ασφάλισης, τους οποίους καλύπτει ο άλλος φορέας (που δεν επιλέχθηκε), τότε για αυτούς τους ελλείποντες κλάδους, ο ασφαλισμένος (νέος) θα υπαχθεί υποχρεωτικά στον μη επιλεγέντα φορέα. Σημειώνουμε, ότι το ΙΚΑ, είναι ο μόνος ασφαλιστικός φορέας που καλύπτει όλους τους κλάδους ασφάλισης και επί πλέον τους κλάδους του ΟΑΕΔ, του ΟΕΕ και  του ΟΕΚ (Βλέπε: άρθρο 2, παρ.1 του Ν.2335/1995 και άρθρο 16 του Ν.2556/1997. Επίσης τις Εγκυκλίους του ΙΚΑ 44/96 και 24/98).
 
Οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ, μπορεί να έχει την ως άνω μεταχείριση (νέος ασφαλισμένος), με την προϋπόθεση ότι είναι και μέτοχος με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 3% (εμπορική επιχείρηση). Αν δεν είναι μέτοχος ή είναι μεν, αλλά με ποσοστό μικρότερο του 3%, τότε φυσικά δεν μπορεί να επιλέξει ως ασφαλιστικό του φορέα τον ΟΑΕΕ.
 
28.7.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.