24 Ιουλίου 2008

Τόπος αποστολής εμπορευμάτων

H εταιρεία μας πρόκειται να κάνει έναρξη αποθηκευτικού χώρου σε μία εταιρεία logistics στον Ασπρόπυργο Αττικής. Θέλουμε να μάθουμε εάν μπορούμε να κάνουμε αποστολές των εμπορευμάτων μας από την αποθήκη σε πελάτες μας χρησιμοποιώντας παραστατικά (δελτία αποστολής, τιμολογία - δελτία αποστολής) της έδρας με ένδειξη τόπου αποστολής) της έδρας με ένδειξη τόπου αποστολής την αποθήκη. Τα παραστατικά αυτά θα συνοδεύουν τα εμπορεύματα προς τον πελάτη μας και θα παραλαμβάνονται από την αποθήκη του LOGISTICS από την ACS courier για την αποστολή.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την περίπτωση γ, της παραγράφου 5, του άρθρου 11, του ΚΒΣ στο Δελτίο Αποστολής, εκτός των άλλων, αναγράφεται και ο τόπος από τον οποίο αποστέλλονται τα αγαθά, όταν δεν συμπίπτει με την διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος του αποστολέα καθώς και ο τόπος προορισμού.
 
Η πρώτη αναφορά σε αποστολή αγαθών σε τρίτο, κατ’εντολή του πελάτη, για οποιονδήποτε σκοπό, έγινε στην ΠΟΛ 31/30-1-1987, την οποία μνημονεύει η Εγκύκλιος 3/1992 ( η πρώτη ερμηνευτική του ΠΔ 186/1992-βλέπε παράγραφο 11.9.4, σελ.805 του ΚΒΣ 2007, έκδοση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ), οπότε με ανάλογη εφαρμογή, στην περίπτωσή σας έχουμε τα εξής: «Αποστολή εμπορευμάτων με την φροντίδα της επιχείρησης LOGISTICS (αποθηκευτικοί χώροι), σε τρίτους (πελάτες σας), κατ’εντολή και για λογαριασμό σας (η επιχείρησή σας είναι ο αποθέτης)»
 
Από την επιχείρηση LOGISTICS, θα εκδοθεί Δελτίο Αποστολής, στο όνομα του πελάτη-παραλήπτη τρίτου. Σε αυτό το Δελτίο Αποστολής, η ως άνω επιχείρηση LOGISTICS, έχει υποχρέωση αναγραφής (εκτός των άλλων) όλων των στοιχείων σας, αλλά και ότι η σχετική αποστολή των εμπορευμάτων (αγαθών) αυτών, γίνεται κατόπιν εντολής δικής σας και φυσικά για λογαριασμό σας (η επιχείρηση LOGISTICS, θα σας αναφέρει ως αποθέτη).Το πρωτότυπο αυτό Δελτίο Αποστολής, θα συνοδεύσει τα εμπορεύματα, μέχρι τον τελικό τους προορισμό, οπότε θα παραδοθούν αυτά στον πελάτη σας.
 
Περαιτέρω, η «LOGISTICS-Αποθηκευτικοί χώροι», θα αποστείλουν στο κατάστημά σας (αποθέτης), ένα αντίτυπο του ως άνω Δελτίου Αποστολής, στο οποίο απαραιτήτως θα αναγράφεται η φράση: «ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», ενώ στη θέση «προορισμός», θα αναγράψει: «για τον αποθέτη».
 
Στη συνέχεια η διαδικασία είναι η γνωστή. Η επιχείρησή σας θα τιμολογήσει τον πελάτη, με βάση το ευρισκόμενο στα χέρια της αντίτυπο του Δελτίου Αποστολής, μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, ήτοι σε ένα (1) μήνα, από την παράδοση των εμπορευμάτων στον αγοραστή και πάντως εντός της διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 12, παράγραφος 14 του ΚΒΣ). Επισημαίνεται, ότι θα εκδοθεί ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (αθεώρητο), στο οποίο θα αναγραφούν και τα στοιχεία του εκδοθέντος ήδη Δελτίου Αποστολής, και όχι ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ..
 
Σε περίπτωση που έχουμε εκτύπωση του τιμολογίου από τον αποθηκευτικό χώρο «LOGISTICS», θα πρέπει να υπάρχει ON-LINE σύνδεση αυτού του χώρου με την έδρα του αποθέτη (δηλαδή, την επιχείρησή σας), η εντολή θα δίνεται μόνο από αυτόν (τον αποθέτη), ενώ τα παραστατικά αυτά, θα εκδίδονται από ιδιαίτερη σειρά.
 
Τέλος την ως άνω διαδικασία, πρέπει να γνωστοποιήσετε στο προϊστάμενο ΔΟΥ της έδρας σας. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι ο αποθηκευτικός χώρος LOGISTICS, με βάση τα ανωτέρω, δεν μπορεί να λάβει, σε καμιά περίπτωση, τον χαρακτήρα του υποκαταστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του ΚΒΣ.
 
24.7.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.