22 Ιουλίου 2008

Βιβλία υποκαταστήματος

Τρόπος τήρησης βιβλίων και έκδοσης ΦΠΑ με Β’ κατηγορίας βιβλία στο κεντρικό και Α’ κατηγορίας στο υποκατάστημα.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 14 του άρθρου 28 του Ν.3522/2006 και ισχύει από 22/12/2006, ορίζεται πλέον ρητά η υποχρέωση τήρησης στο υποκατάστημα ιδιαίτερου βιβλίου αγορών ή εσόδων-εξόδων, για τον επιτηδευματία που εντάσσεται στην πρώτη ή στην δεύτερη κατηγορία για το υποκατάστημα αυτό. Τα ανωτέρω, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστημάτων.
 
Περαιτέρω, θα πρέπει να διακρίνουμε την περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση υποχρεούται σε τήρηση βιβλίου Αγορών, για ένα συγκεκριμένο κλάδο της δραστηριότητας της, ενώ για τους υπόλοιπους κλάδους τηρείται βιβλίο Εσόδων- Εξόδων, από την περίπτωση, που η επιχείρηση διατηρεί υποκατάστημα, για τη κάλυψη κλαδικών δραστηριοτήτων της (ΠΟΛ 1022/1-2-2008).
 
Παράδειγμα: ο επιτηδευματίας εκμεταλλευτής πρατηρίου υγρών καυσίμων, εντάσσεται στην Α’ κατηγορία (βιβλίο Αγορών), για την εμπορία του πετρελαίου (εκτός αν έχουμε υποχρεωτική ένταξη στη Γ’ κατηγορία του ΚΒΣ, λόγω νομικής μορφής κ.λπ., βλέπε: άρθρο 4, παρ.2 του ΚΒΣ). Αν ο ως άνω επιτηδευματίας, διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, θα τηρήσει για αυτούς τους κλάδους, τα βιβλία που αντιστοιχούν στα ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όμως, κατηγορίας κατώτερης της Β’ (δηλαδή, Β’ ή Γ’).
 
Επίσης, σημειώνουμε ότι με βάση το άρθρο 4, παρ. 1, της ΠΟΛ 1019/2003, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β’ αριθμ.154 της 13/2/2003, η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού του υποκειμένου στον φόρο, επιτηδευματία. Συνεπώς, εφ’όσον υπάρχουν υποκαταστήματα, θα μεταφερθούν τα δεδομένα των βιβλίων τους, εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 17, παρ. 5 του ΚΒΣ) και στη συνέχεια θα συνταχθεί η Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ, η οποία, κατ’αυτή την έννοια θα περιλαμβάνει και τα δεδομένα των υποκαταστημάτων
 
Επισημαίνεται η περίπτωση, κατά την οποία, είναι δυνατόν, ένας επιτηδευματίας να τηρεί βιβλίο Εσόδων-Εξόδων για την δραστηριότητά του (Β’ κατηγορία) και να λειτουργεί ταυτόχρονα, υποκατάστημα με ειδική ένταξη στην Α’ κατηγορία (βιβλίο Αγορών), π.χ. περίπτερο. Τα βιβλία των δύο κέντρων, τηρούνται κανονικά κατά τις διατάξεις του ΚΒΣ, ενώ τόσο οι δηλώσεις ΦΠΑ (περιοδικές και εκκαθαριστική), όσο και η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συντάσσονται από το κεντρικό, όπου σε ιδιαίτερο μέρος του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, συγκεντρώνονται τα δεδομένα του βιβλίου του υποκαταστήματος. Κατά την άποψή μας, εφ’όσον κατά την τήρηση του βιβλίου Αγορών, τα αγορασθέντα εμπορεύσιμα αγαθά, θεωρούνται ως πωληθέντα, εντός της περιόδου που αγοράσθηκαν (για τις ανάγκες, τόσο της φορολογίας, όσο και του ΦΠΑ), θα πρέπει να μεταφέρονται τα δεδομένα από το βιβλίο Αγορών (εισροές και εκροές, όπως αυτές έχουν σχηματισθεί με την χρήση των συντελεστών) και να αθροίζονται στα έντυπα (για τον ΦΠΑ π.χ.,κατά συντελεστή), ώστε να προκύπτουν τα συνολικά στοιχεία της περιόδου.
 
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, αλλά και του εντύπου Ε3.
 
22.7.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.