16 Ιουλίου 2008

Αυτοπαράδοση αγαθών

Στην περίπτωση που δωρίζονται εμπορεύματα σε ιδρύματα, τι στοιχεία εκδίδονται και τι προβλέπεται για τον ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση την διάταξη της περίπτωσης β, του άρθρου 7 του Ν.2859/2000  (Κώδικας ΦΠΑ), η ανάληψη από υποκείμενο στον ΦΠΑ, αγαθών (εμ/των ή προϊόντων ή και λοιπών αποθεμάτων) της επιχείρησής του, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο (για κάλυψη δικών του αναγκών), ή να δοθούν στο προσωπικό (όχι πώληση), ή ακόμη να χορηγηθούν δωρεάν σε τρίτους, συνιστούν πράξη θεωρούμενη ως παράδοση και συνεπώς, φορολογητέα στο ΦΠΑ.
 
Περαιτέρω, για μεν την διακίνηση των αγαθών αυτών, προς τον τελικό προορισμό τους,  θα εκδοθεί Δελτίο Αποστολής (άρθρο 11 ΚΒΣ) όπου, ως σκοπός διακίνησης θα αναφέρεται η λέξη: «αυτοπαράδοση», ενώ η αξία τους θα εμφανισθεί σε οποιοδήποτε στοιχείο αξίας του ΚΒΣ (Τιμολόγιο, Απόδ.Λιαν.Πώλησης κ.λπ.) εφ’όσον κατά την έκδοσή του, θα αναγραφεί η φράση: «απόδειξη αυτοπαράδοσης». Να σημειώσουμε ότι ο ΚΒΣ, στο άρθρο 14, προβλέπει στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, την έκδοση της απόδειξης αυτοπαράδοσης (αθεώρητο στοιχείο).
 
Η αξία επί της οποίας θα υπολογισθεί ο αναλογών ΦΠΑ, είναι η αξία κτήσης του αγαθού, ή το κόστος παραγωγής του (αν πρόκειται για προϊόν). Στην πραγματικότητα, εφ’όσον η πράξη της αυτοπαράδοσης είναι φορολογητέα, με βάση τα ανωτέρω, αποδίδεται στο Δημόσιο ο ΦΠΑ, ο οποίος είχε εκπεσθεί (ή θα εκπεσθεί, αν είμαστε στην ίδια φορολογική περίοδο), κατά την απόκτηση των αγαθών, ως φόρος εισροών. Ο νόμος δηλαδή, δίνει το δικαίωμα της έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών, από τον ΦΠΑ των εκροών (πωλήσεων κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει διάθεση των αγαθών, με αντίτιμο. Αν, συνεπώς, τα αγαθά δεν πωληθούν, αλλά δωρισθούν (για οποιονδήποτε λόγο), αναζητείται ο ΦΠΑ που εκπέσθηκε κατά την απόκτησή τους. Έτσι, επιβάλλεται η έκδοση στοιχείου αξίας αυτοποαράδοσης (οιωνεί πώληση) και αποδίδεται ο ΦΠΑ που εκπέσθηκε, στο Δημόσιο.
 
Για τη λογιστική αντιμετώπιση, χρησιμοποιούνται υπολογαριασμοί του δευτεροβάθμιου 78.10 Τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων (πίστωση), με διαχωρισμό του ποσού του ΦΠΑ (πίστωση), ενώ θα χρεωθεί υπολογαριασμός του 64.06 Δωρεές-επιχορηγήσεις, με την προσθήκη του ΦΠΑ, ο οποίος γίνεται κόστος (μη εκπιπτόμενος).
 
16.7.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.