16 Ιουλίου 2008

Αποζημίωση μισθωτή σε εκμισθωτή λόγω αποχώρησης από το μίσθιο

Σε ποια πηγή υπάγεται το εισόδημα που θα αποκτήσει ο εκμισθωτής από αποζημίωση που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή κατόπιν εξώδικης δήλωσης (επέχουσα θέση καταγγελίας κατά το άρθρο 43 ΠΔ 34/1995), η οποία προβλέπει την καταβολή από τον μισθωτή 4 μηνιαίων μισθωμάτων (ο εκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και ο μισθωτής εταιρεία ΑΕ);Το εισόδημα αυτό υπόκειται σε παρακράτηση; Για τον μισθωτή, η αποζημίωση αυτή σε ποιον λογαριασμό του γενικού λογιστικού σχεδίου θα καταχωρηθεί και τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 34/1995 (Κωδικοποίηση Νόμων περί Εμπορικών Μισθώσεων), ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο 6 μηνών από αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της καταγγελίας μίσθωμα 4 μηνών.
 
Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε σχετικά πρόσφατα το Υπ.Οικ. με το έγγραφό του 1120492/22.01.2008 με το οποίο απαντώντας σε ερώτημα φορολογουμένου πήρε την εξής θέση:
 
1. Θεωρεί το εισόδημα της περίπτωσης αυτής ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη πηγή και ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του KΦE (Ν 2238/1994) ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες A έως Z της παρ. 2 του άρθρου 4.
 
2. Με βάση την παραπάνω τοποθέτηση, θεωρεί ότι για το εν λόγω εισόδημα υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% της παρ.1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.
 
Για το θέμα του λογιστικού χειρισμού της παραπάνω αποζημίωσης που εισπράττεται λόγω πρόωρης λύσης μίσθωσης ακινήτου από την πλευρά του μισθωτή, η άποψή μας είναι ότι πρέπει να καταχωρισθεί σε υπολογαριασμό του 81, καθώς συνιστά έκτακτο και ανόργανο έξοδο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο 81.00.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα ή υπολογαριασμός του παραπάνω που μπορεί να δημιουργήσει η οικονομική μονάδα κατά την κρίση της. Παράλληλα με βάση την παραπάνω τοποθέτηση του Υπ.Οικ. θα πρέπει να πιστωθεί ο λογαριασμός 54.04.00 με το ποσό του παρακρατούμενου φόρου και ο λογαριασμός ταμείου με το καταβαλλόμενο ποσό. Παραστατικό της εγγραφής μπορεί να είναι η απόδειξη είσπραξης του εκμισθωτή σε συνδυασμό με αντίγραφο της εξώδικης δήλωσης καθώς από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου στοιχείου για την συναλλαγή αυτή. Ωστόσο καλό θα ήταν για λόγους λογιστικής τάξης και προκειμένου να αποτυπωθεί και η παρακράτηση του φόρου, να εκδώσει η επιχείρηση απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.
 
16.7.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.