26 Ιουνίου 2008

Φορολογικός συντελεστής στις αμοιβές μελών ΔΣ ανώνυμης εταιρείας

Σε εταιρεία ΑΕ μέλη του Δ.Σ λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία και είναι ασφαλισμένοι στο ΤΑΕ. Η εταιρεία προήλθε από μετατροπή και στο καταστατικό της αναφέρθηκε ότι θα είχε υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση από 1/1/2006-31/12/2007. Για το διάστημα 14/12/2006 έως 31/12/2006 οι αμοιβές Δ.Σ. που εδόθησαν στα μέλη  φορολογήθηκαν και αποδόθηκε με προσωρινή δήλωση στη ΔΟΥ φόρος 29%. Αρχές του 2007 γίνεται έκτακτη Γ.Σ. στην οποία αποφασίσθηκε-προεγκρίθηκε το ποσό των αμοιβών που θα λαμβάνουν τα μέλη κάθε μήνα. Για αυτές τις αμοιβές επειδή αφορούσαν τη χρήση 2007 κατά την οποία ο φορολογικός συντελεστής των ΑΕ είναι 25%, καταβλήθηκε φόρος με προσωρινές δηλώσεις ανά δίμηνο. Όταν υπεβλήθη η δήλωση της ΑΕ τον Απρίλιο του 2008 διαπιστώθηκε ότι ο φορολογικός συντελεστής είναι 29%, καθώς η εταιρεία είχε υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση αρχόμενη το 2006. Είναι σωστή η απόδοση φόρου 25% επί των αμοιβών του 2007; Μήπως όλες οι αμοιβές έπρεπε να φορολογηθούν με 29%;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Έχετε ενεργήσει ορθά, τόσο στην διαδικασία προσδιορισμού του φόρου της υπερδωδεκάμηνης χρήσης (2006-2007), όσο και στην παρακράτηση και απόδοση του φόρου επί των μισθών της περίπτωσης (στ), της παραγράφου 3, του άρθρου 28, του ΚΦΕ, που καταβάλλει η ΑΕ στα μέλη του ΔΣ, για υπηρεσίες επί τη βάσει ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής (ασφάλιση των μελών σε οποιοδήποτε οργανισμό ή ταμείο, εκτός του ΙΚΑ). Η παρακράτηση γίνεται με βάση το άρθρο 55, παράγραφος 1, περίπτωση α του ΚΦΕ, όπου ρητά αναφέρεται ότι ο συντελεστής παρακράτησης του φόρου της ως άνω περίπτωσης, είναι από 1/1/2007, 25%.
 
Περαιτέρω, σε ότι αφορά τον συντελεστή φορολόγησης ΑΕ ή ΕΠΕ, με υπερδωδεκάμηνη χρήση, η οποία συνέπιπτε εντός των ετών 2004-2007 (μεταβατικό στάδιο μεταβολής των συντελεστών φορολογίας, αυτών των νομικών προσώπων), σχετική είναι η ΠΟΛ 1016/2005, η οποία αναφέρει ότι: «για τα κέρδη που προέκυψαν από διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέσα στο έτος 2004, ο συντελεστής φορολογίας παραμένει 35%». Αυτό, κατά μείζονα λόγο, ισχύει και για τα επόμενα έτη, εντός των οποίων αρχίζει η υπερδωδεκάμηνη χρήση του νομικού προσώπου.
 
26.6.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.