24 Ιουνίου 2008

Παρακράτηση φόρου σε αποχωρούντα μισθωτό, εντός του έτους.

Ποιόs ΦΜΥ θα παρακρατηθεί σε μισθωτό που απολύεται πριν το τέλοs του έτουs,έστω 31/5/2008, όσον αφορά το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείαs. Εχω ξεκινήσει τον Γενάρη να κάνω παρακράτηση κάθε μήνα με αναγωγή σε ετήσια βάση. Αν ο καθαρόs μηνιαίοs μισθόs την 1/1/08 ήταν 1000 ευρώ,με αναγωγή σε ετήσια βάση υπολογίζω 1000χ 12,5= 12500 και 1000 Χ 1,5 Χ 1,04166=1562.49 άρα σύνολο καθαρού ετήσιου εισοδήματοs 14062,49. Ο φόροs που παρακρατούσα κατά τα γνωστά κάθε μήνα ήταν 42,08. Παρακαλώ δώστε ένα παράδειγμα ΦΜΥ για κάποιον που απολύεται στα μέσα του έτουs και πρέπει να βρώ τι φόροs πρέπει να παρακρατηθεί για δώρα,επιδομα αδείαs.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Έστω ότι μισθωτός υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου και πενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, κατά την 1η Ιανουαρίου του 2008 , μισθοδοτείται  με ακαθάριστο μισθό 1500€. Οι κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ) είναι 13% και 7%, αντίστοιχα. Είναι έγγαμος με ένα ανήλικο παιδί και η σύζυγός του δεν είναι μισθωτός. Ζητείται να υπολογισθεί ο παρακρατούμενος ΦΜΥ.
 
Ο ακριβής υπολογισμός του ετήσιου μικτού και καθαρού εισοδήματος του ως άνω μισθωτού (με βάση τον μισθό του Ιανουαρίου 2008) είναι:
 
1500€ Χ 20% = 300€ και 1500€ - 300€ = 1200€ Χ 14,0625 = 16875€
 
(Η συντελεστής 0,0625 προκύπτει ως εξής: 0,5/12 = 0,041666 είναι η προσαύξηση των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ήτοι 1,5 μισθοί Χ 0,041666= 0,0625).
 
Αφορολόγητο ποσό (έγγαμος με ένα παιδί): 13000€, συνεπώς, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, θα έχουμε:
 
3875€ Χ 27% = 1046,25€ (ΦΜΥ που αναλογεί) και αν μειώσουμε κατά 1,5%, έχουμε τον ΦΜΥ που θα παρακρατηθεί: 1030,56€ (ετήσιος). Μηνιαία παρακράτηση φόρου ή ακριβέστερα σε κάθε μία από τις 14 (13+0,5+0,5) μισθοδοσίες του ημερολογιακού έτους θα παρακρατείται:  73,61€.
 
Περαιτέρω, υποθέτουμε ότι ο ως άνω υπάλληλος, αποχωρεί οικειοθελώς (ή απολύεται) την 31 Αυγούστου του ιδίου έτους, χωρίς να έχει λάβει την ετήσια άδειά του. Την ημερομηνία αυτή δικαιούται: (α) τις δεδουλευμένες αποδοχές του Αυγούστου, (β) μέρος από το Δώρο Χριστουγέννων (από 1/5 έως 31/8), (γ) αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας (χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις, αλλά με παρακράτηση ΦΜΥ), (δ) επίδομα άδειας (με ασφαλιστικές κρατήσεις και παρακράτηση ΦΜΥ) και τέλος (ε) αποζημίωση απόλυσης, σε περίπτωση που δεν αποχωρεί οικειοθελώς, αλλά απολύεται (χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις και με αυτοτελή φορολόγηση, εφ’όσον το ποσό αυτής υπερβαίνει τις 20000€).
 
Με βάση τα ανωτέρω, έχουμε:
 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Μικτά 1500€-Καθαρά 1200€, μείον ΦΜΥ 73,61€, ήτοι: 1126,39€
 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Ημέρες εργασιακής σχέσης (31+30+31+31=123), οι οποίες αντιστοιχούν σε συντελεστή 0,5179 του μισθού (κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης, θεμελιώνουν 2/25 του μισθού, ως Δώρο Χριστουγέννων). Συνεπώς, 1500 Χ 0,5179 = 776,85 Χ 1,041666 = 809,22€ μικτά και καθαρά: 647,38€, μείον ΦΜΥ 39,71€, ήτοι: 607,67€. Ο ΦΜΥ υπολογίσθηκε αναλογικά προς τον καθαρό μισθό (1200€).
 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Καθαρά 1500€ και μετά την παρακράτηση του ΦΜΥ (92,01€), προκύπτει καθαρό ποσό: 1407,99€. Ο ΦΜΥ υπολογίσθηκε επίσης αναλογικά προς τον καθαρό μισθό (1200€).
 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ: 1500 Χ 50% = 750€ μικτά και καθαρά 600€, τα οποία μετά την παρακράτηση του ΦΜΥ (36,81€) γίνονται: 563,19€.
 
24.6.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.