18 Ιουνίου 2008

Εισόδημα από κινητές αξίες

Με την Πολ. 141/1985 και τις υπ’ αριθμ. 300/1982 και 1718/1984 αποφάσεις του ΣτΕ χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες οι επιδικασμένοι τόκοι που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε εργολάβους δημόσιων έργων για εργασία που πραγματοποίησαν σε αυτό λόγω καθυστέρησης πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος. Ισχύει αυτό μέχρι σήμερα; Εάν ναι, θα γίνει παρακράτηση 20% στο εισόδημα αυτό βάσει του άρθρου 54 παρ. 4 Ν 2238/1994  με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και δεν θα υπαχθεί τούτο σε καθεστώς ΦΠΑ; Αν όχι, οι επιδικασμένοι τόκοι θα χαρακτηριστούν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ( άρθρο 25 παρ. 4 Ν 2238/1994 ), θα γίνει η αντίστοιχη παρακράτηση φόρου 3% βάσει του άρθρου 54 παρ. 4 του ως άνω νόμου και θα υπαχθούν τούτοι στο ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ εδάφ.β, του άρθρου 24 του Ν.2238/94 (ΚΦΕ) το εισόδημα από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, με εξαίρεση τους τόκους που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 25, οι οποίοι αφορούν τόκους συναλλαγματικών και γραμματίων από εμπορικές συναλλαγές, μεταξύ εμπόρων (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), καθώς επίσης και της παρ. 4 του άρθρου 48, οι οποίοι αναφέρονται σε τόκους που καταβάλλονται σε μηχανικούς γενικά, ελεύθερους επαγγελματίες (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα), αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες. Μετά και την Πολ. 141/1985 που εκδόθηκε με αφορμή των αποφάσεων του ΣΤΕ, υπ’ αριθμόν 300/1982 και 1718/1984 έχει κοινοποιηθεί και η σχετική Πολ.1131/2007, από την Διοίκηση, που ουσιαστικά επικυρώνει την προγενέστερή της.
 
Έτσι, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε εργολάβο δημοσίων έργων, λόγω καθυστέρησης καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος συνιστούν εισόδημα από κινητές αξίες, καθόσον για να χαρακτηρισθούν οι τόκοι ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις πρέπει η συναλλαγή να έχει λάβει χώρα μεταξύ εμπόρων, ιδιότητα την οποία δεν έχει το Δημόσιο (βλ. και σχετική 69/2006  Γνωμ. ΝΣΚ ). Κατά την ίδια έννοια, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, επειδή δεν αφορούν περιπτώσεις καθυστερημένης καταβολής αμοιβών σε μηχανικούς κ.λπ.
 
Συνεπώς, οι τόκοι που καταβάλλει το Δημόσιο μετά από δικαστική απόφαση σε εργοληπτική εταιρεία, χαρακτηριζόμενοι ως εισόδημα από κινητές αξίες, με βάση τα ως άνω, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (εισοδήματος) 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 ΚΦΕ, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου (τελευταίο εδάφιο).
 
Τέλος, με βάση τις αλλαγές που έγιναν στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), με τον Ν.3091/2002, οι τόκοι υπερημερίας λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του τιμήματος, δεν περιλαμβάνονται στην φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ (βλέπε και ΠΟΛ 1006/2003).
 
18.6.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.