9 Ιουνίου 2008

Υποχρεώσεις κατασκευαστή οικοδομής

Μια ατομική επιχείρηση που ασχολείται αποκλειστικά με την ανέγερση κατοικιών, συγκεκριμένα με την ανέγερση 4 κατοικιών (μόνο για αυτόν το λόγο έγινε η έναρξη)
Ερ.1: έχει υποχρέωση απογραφής ή όχι;
Ερ.2: το οικόπεδο που αγοράστηκε για την ανέγερση καταχωρείται στα βιβλία και στο βιβλίο κοστολογίου;
Ερ.3: στις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα έχουμε διαφορές εαν τα βιβλία ειναι β΄ ή γ΄ κατηγορίας;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η δραστηριότητα της επιχείρησης του ερωτήματος δεν συνιστά κατά τη γνώμη μας ευκαιριακή δραστηριότητα αφού ο λόγος της ύπαρξής της είναι ακριβώς η ανέγερση και η πώληση για κερδοσκοπικό σκοπό, των συγκεκριμένων κατοικιών. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχει όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι κατασκευαστές οικοδομών.
 
Συγκεκριμένα λοιπόν πρέπει, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων, να υποβάλλει στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. της έδρας της, δήλωση έναρξης προκειμένου να δηλώσει ότι θα διενεργεί φορολογητέα δραστηριότητα και συνεπώς θα υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Επίσης να υποβάλλει στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται το ακίνητο δήλωση έναρξης υποκαταστήματος για τη συγκεκριμένη οικοδομή. Περαιτέρω έχει όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κώδικα Φ.Π.Α. (υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων) και επιπλέον ειδικές υποχρεώσεις, όπως τήρηση βιβλίου κοστολογίου, υποβολή εντύπων κόστους προϋπολογιστικά και απολογιστικά, υποβολή ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. κλπ.
 
Όσον αφορά την αξία του οικοπέδου καταχωρίζεται τόσο στα βιβλία της επιχείρησης (ανεξάρτητα της κατηγορίας τους) όσο και στο βιβλίο κοστολογίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής του (αγορά, δωρεά, κληρονομιά, διανομή κλπ.).
 
Στην περίπτωση, όπως η συγκεκριμένη, όπου το οικόπεδο έχει αγοραστεί, ως αξία αναγράφεται το κόστος κτήσης του, όπως προκύπτει από το συμβόλαιο ή άλλο τίτλο ιδιοκτησίας ο οποίος έχει μεταγραφεί.
 
Πληροφοριακά συμπληρώνουμε ότι εάν το κόστος κτήσης του οικοπέδου δεν προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ως αξία κτήσης αναγράφεται:
 
Α. Όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές εντός αντικειμενικού συστήματος, η τρέχουσα αντικειμενική αξία αυτού κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας
 
Β. Όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος, η αξία αυτού κατ’ εκτίμηση του εργολάβου η οποία οριστικοποιείται με τον προσδιορισμό της από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ κατά την πρώτη μεταβίβαση ιδιοκτησίας.
 
Το βιβλίο κοστολογίου ενημερώνεται γενικά μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης ή λήψης του δικαιολογητικού εγγραφής της δαπάνης. Ωστόσο δικαιολογητικό εγγραφής δαπάνης που λαμβάνεται πριν από την υποχρέωση υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης του υποκαταστήματος καθώς και η αξία του οικοπέδου καταχωρίζεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης του υποκαταστήματος
 
Στην περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από αντιπαροχή, ως αξία του οικοπέδου αναγράφεται η αξία των παραδιδόμενων κτισμάτων στον οικοπεδούχο, όπως αυτή προκύπτει από το στοιχείο «Παράδοση Κτισμάτων». Εάν με βάση το προσύμφωνο και το εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής έχει συμφωνηθεί και η καταβολή ενός μέρους του τιμήματος σε χρήμα από τον οικοπεδούχο στον κατασκευαστή, ως αξία του οικοπέδου καταχωρίζεται η αξία του στοιχείου μειωμένη με το ποσό του χρηματικού τιμήματος. Μετά την ως άνω καταχώριση της αξίας του οικοπέδου (που πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση του στοιχείου «Παράδοση Κτισμάτων») η αξία των δαπανών που έχει καταχωρισθεί στο βιβλίο, μειώνεται ισόποσα με τη συνολική αξία των δαπανών που βαρύνουν τα παραδιδόμενα κτίσματα, όπως προκύπτει από το στοιχείο «Παράδοση Κτισμάτων». (Σχετικές οι εγκύκλιοι ΠΟΛ. 1039/2006 και 1067/2006).
 
Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν τηρούνται βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 
9.6.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.