30 Μαϊου 2008

Ειδικό καθεστώς ανακυκλώσιμων εμπορευμάτων

Επιχειρηματίας με κωδικό δραστηριότητας 51571017 χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων απορριμμάτων και υπολειμμάτων(σιδερικά για ανακύκλωση) έχει απαλλαγή από το ΦΠΑ (άρθρο 39α,υπόχρεος για καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής).α)Η απαλλαγή είναι και στο τιμολόγιο αγοράς που εκδίδει ο ίδιος; β)στο Ε3 τέλος του χρόνου συμπληρώνουμε τις αγορές και τις πωλήσεις κανονικά βάσει του βιβλίου εσόδων εξόδων; γ)χρειάζεται βεβαίωση τζίρου από την εφορία; δ)μέχρι 11.000 ευρώ τζίρο έχει την απαλλαγή του ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Α) Ο υποκείμενος στο φόρο επιτηδευματίας που διενεργεί παραδόσεις, οι οποίες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39α του Ν 2859/2000, εκδίδει τιμολόγιο αγοράς για τις αγορές ανακυκλώσιμων εμπορευμάτων που πραγματοποιεί από πρόσωπα που δεν έχουν την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου πώλησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 12 του ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ).
 
Εφόσον τα πρόσωπα αυτά, δεν υπάγονται στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ, είτε γιατί δεν είναι υποκείμενοι στο φόρο (π.χ. ιδιώτες), είτε διότι ανήκουν σε ειδικά καθεστώτα (πχ αγρότες), βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 39α του Ν 2859/2000, δεν δύναται να εφαρμοστούν για τις παραδόσεις τους οι ειδικές διατάξεις του εν λόγω άρθρου.
 
Συνεπώς, η έκδοση του τιμολογίου αγοράς από τον υποκείμενο στο φόρο επιτηδευματία θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 135, της Εγκ. 10/1987. Με βάση τις οδηγίες της παραπάνω εγκυκλίου, δεν υπολογίζεται και δεν αναγράφεται ΦΠΑ σε τιμολόγια αγοράς, αλλά η αξία των προσφερόμενων αγαθών επιβαρύνεται με χαρτόσημο (άρθρου 15, παρ.1α, του ΚΝΤΧ). Το ύψος του χαρτοσήμου (συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ – 20%) ανέρχεται σε 2,4% αν το τιμολόγιο εκδίδεται από ΑΕ ή ΕΠΕ και σε 3,6% αν ο εκδότης είναι άλλο πρόσωπο.
 
Το ποσό του χαρτοσήμου αυτού αποδίδεται στην Δ.Ο.Υ. του αγοραστή, μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου εντός του οποίου εκδόθηκε το τιμολόγιο. Δηλαδή για τα τιμολόγια που εκδόθηκαν το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου έως την 20η Μαΐου κοκ.
 
Β) Ουσιαστικά, οι διατάξεις του άρθρου 39α του ΦΠΑ καθορίζουν τους κανόνες επιβολής και απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας, με τον οποίο επιβαρύνονται οι παραδόσεις των ανακυκλώσιμων αγαθών. Με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, δεν επηρεάζεται ο τρόπος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος, καθώς και ο τρόπος τήρησης του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων από τους επιτηδευματίες που εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία αλλαγή όσον αφορά τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου Ε3, όπου απεικονίζονται τα δεδομένα των φορολογικών βιβλίων της επιχείρησης.
 
Γ)  Με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 39α , καθώς και της διευκρινίσεις της ΠΟΛ 1049/2007, δεν τίθεται όριο στο ύψος των πωλήσεων για την υπαγωγή της επιχείρησης στο ειδικό καθεστώς.
 
30.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.