22 Μαϊου 2008

Λογιστική αντιμετώπιση της διαφοράς φορολογικού ελέγχου

Θα σας παρακαλούσα για τις λογιστικές εγγραφές που πρέπει να γίνουν μετά από έλεγχο εφορίας σε ΕΠΕ τα υπόλοιπα ζημιών για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005 ήταν αντίστοιχα 280 χιλ. ευρώ, 825 χιλ. ευρώ, 723 χιλ. ευρώ, ενώ η χρήση 2006 είχε 525 χιλ. ευρώ κέρδη ο φορολογικός έλεγχος δεν έκανε δεκτά έξοδα αναλυτικά ως εξής για 2003, 2004, 2005, 2006 17 χιλ. ευρώ,7 χιλ. ευρώ, 4χιλ. ευρώ, 30 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα σύνολο 58 χιλ. ευρώ η χρήση 2007 είχε κέρδη 752 χιλ. ευρώ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου που προκύπτουν για τις χρήσεις 2003 – 2006 βλέπουμε ότι προέρχονται από τη μη αναγνώριση ορισμένων δαπανών για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του 2238/1994 (ΚΦΕ). Επιπλέον, με την προσθήκη των δαπανών αυτών στο φορολογητέο εισόδημα των χρήσεων 2003 – 2005, δεν προκύπτει φόρος προς απόδοση, καθώς το φορολογικό αποτέλεσμα όπως υπολογίζεται, ύστερα από αναμόρφωση του λογιστικού αποτελέσματος, παραμένει αρνητικό, ήτοι ζημιά. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται να γίνουν λογιστικές εγγραφές αφού δεν καταλογίζονται πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις και πρόστιμα από τον έλεγχο. Αντιθέτως, λογιστικές εγγραφές χρειάζεται να γίνουν σε περιπτώσεις που οι διαφορές που βεβαιώνονται από τον έλεγχο αφορούν την κεφαλαιοποίηση μέρους των λογιστικών εξόδων, όπως συμβαίνει με τις αποσβέσεις των παγίων κ.λπ.
 
Η ζημία που βεβαιώνεται από τον φορολογικό έλεγχο στο τέλος των χρήσεων 2003 – 2005 είναι εκείνη που μπορεί να μεταφερθεί για συμψηφισμό με το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά) της επόμενης χρήσης με βάση τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 4, του Ν 2238/1994, εφόσον τα βιβλία της επιχείρησης κρίνονται επαρκή και ακριβή. Για πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας (ποσά σε χιλ. €):
 

ΧΡΗΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΦΟΡ/ΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

2003

-280

17

-263

-263

2004

-1088

7

-1081

-1081

2005

-1804

4

-1800

-1800

2006

-1245

30

-1215

-1215

2007

-463

0

-463

-463

ΣΥΝΟΛΟ

58

 
Διευκρίνιση:
 
Τα ποσά στη στήλη «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» περιλαμβάνουν και τη ζημιά προς μεταφορά της προηγούμενης χρήσης, όπως αυτή εμφανίζεται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου της φορολογικής δήλωσης της εταιρείας.
 
22.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.