22 Μαϊου 2008

Υπολογισμός ημερομισθίου αποζημίωσης για τους απολυόμενους εργατοτεχνίτες

Πώς υπολογίζεται το ημερομίσθιο αποζημίωσης κατά την απόλυση εργάτη ή εργατοτεχνίτη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Όπως αναφέρουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3198/1955, ο υπολογισμός της αποζημίωσης, σε περίπτωση που καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας του μισθωτού, από τον εργοδότη, γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνεται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή που είναι δυνατόν να δοθεί αντί του μισθού. Συνεπώς, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται τα επιδόματα εορτών και αδείας και βεβαίως, οι τακτικές πρόσθετες αμοιβές για υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία, ή εργασία κατά τις Κυριακές.
 
Περαιτέρω, για τον υπολογισμό του μισθού ή του ημερομισθίου αποζημίωσης και προκειμένου να συμπεριληφθούν στα ποσά αυτά και οι αναλογίες των επιδομάτων εορτής (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα), καθώς και του επιδόματος άδειας, κάνουμε αναγωγή του μηνιαίου μισθού ή του ημερομισθίου σε 12μηνη βάση:
 
ΜΙΣΘΟΣ Χ 14/12 = ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
 
Στον αριθμητή συμπεριλαμβάνονται: ένας μισθός ως δώρο Χριστουγέννων, μισός μισθός ως δώρο Πάσχα και μισός μισθός ως επίδομα άδειας (12+1+0.5+0,5=14) και συνεπώς η προσαύξηση είναι 14/12=1,16666.
 
Ο μισθός αυτός της αποζημίωσης, όπως διαμορφώθηκε με την παραπάνω προσαύξηση, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των μηνών αποζημίωσης, που δικαιούται ο απολυθείς μισθωτός, αναλόγως προς τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας του. Ως γνωστό, η αποζημίωση δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, αφού δεν αντιστοιχεί σε ασφαλιστέο χρόνο υπηρεσίας, ενώ χαρακτηρίζεται από την Φορολογία, ως εισόδημα προερχόμενο από Μισθωτές Υπηρεσίες, φορολογούμενο όμως, αυτοτελώς (άρθρο 14 του ΚΦΕ) , με συντελεστή 20%, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 20.000€
 
Σε ότι αφορά τον υπολογισμό του ημερομισθίου αποζημίωσης, για τους απολυόμενους εργάτες ή εργατοτεχνίτες, ακολουθούμε μεν την ως άνω διαδικασία, με την διαφορά ότι ο αριθμός 14 του αριθμητή, πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:
 

12,00 =

Έτος

1,00 =

Δώρο Χριστουγέννων

0,6 =

Δώρο Πάσχα (15/25)

0,52 =

Επίδομα άδειας (13/25)

Ήτοι, 14,12

άρα προσαύξηση: 1,17666
 
Παράδειγμα: Εργατοτεχνίτης που έχει συμπληρώσει 8 έτη υπηρεσίας σε συγκεκριμένο εργοδότη, απολύεται με έγγραφη καταγγελία της σύμβασής του. (Σημειώνουμε ότι δεν επηρεάζεται το ποσό της αποζημίωσης από τυχόν προειδοποίηση πριν την απόλυση, από τον εργοδότη). Κατά την ημέρα της απόλυσής του, το ακαθάριστο ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη ήταν 65€. Να υπολογισθεί το ποσό της δικαιούμενης αποζημίωσης απόλυσης.
 
Έχουμε: Με βάση τον πίνακα αποζημιώσεων, σε προϋπηρεσία από 5 έτη συμπληρωμένα, έως 10, η αποζημίωση ισούται προς 30 ημερομίσθια.
 
Το ημερομίσθιο αποζημίωσης είναι: 65€ Χ 14,12/12 = 76,483€ και συνεπώς η συνολική αποζημίωση : 30ημερ. Χ 76,483€ = 2.294,49€
 
22.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.