19 Μαϊου 2008

Χαρτόσημο και φόρος τόκων δανείου από την αλλοδαπή

Ανώνυμη εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα να λάβει δάνειο από τράπεζα της αλλοδαπής (Γερμανία), η οποία τράπεζα δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100 του Κ.Φ. Εισοδήματος, ώστε να καλύψει την ανάγκη της σε κεφάλαιο κίνησης, α)Διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τους τόκους των δανείων τα οποία έχουν συναφθεί με Τράπεζα στην αλλοδαπή; β)Υπάρχει υποχρέωση καταβολής χαρτοσήμου δανειακών συμβάσεων και χαρτοσήμου επί των τόκων για δάνειο που έχει συναφθεί με Τράπεζα στην αλλοδαπή;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Α. Όσον αφορά τα τέλη χαρτοσήμου της δανειακής σύμβασης και των τόκων και με την υπόθεση (επειδή δεν διευκρινίζεται στο ερώτημα) ότι ο τόπος υπογραφής της σύμβασης είναι κατάστημα της παραπάνω τράπεζας στη Γερμανία, υπάρχει απαλλαγή βάσει του άρθρου 8, του Ν.4755/1930 το οποίο στην παρ.2 ορίζει ότι : «παν άλλο έγγραφο, έχον αντικείμενο διάφορο  των εγγράφων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (σημ.σ.: αφορά έγγραφα που έχουν αντικείμενο κινητή ή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα), συντασσόμενο εν τη αλλοδαπή, υπόκειται εις το κατά το άρθρον 24 παρ. 6 του παρόντος νόμου τέλος, μόνον εάν προσαχθή ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων ή πάσης άλλης του Κράτους Αρχής».
 
Β. Όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος υπάρχει κατ’ αρχήν υποχρέωση παρακράτησης φόρου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε.,  δεδομένου ότι δεν υπάρχει σε αυτό ειδικότερη απαλλακτική διάταξη, για την καταβολή τόκων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Όσον αφορά όμως τον συντελεστή παρακράτησης υπάρχει ειδική διάταξη που κατισχύει της γενικής και περιλαμβάνεται στο Ν. 52/1967 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, κεφαλαίου ως και τον φόρον επιτηδεύματος (Φ.Ε.Κ. 134/4-8-1967, τ.Α΄)». Σύμφωνα με το άρθρο 7 του παραπάνω Νόμου ισχύουν τα εξής:
 
1. Τόκοι που προκύπτουν στην Ελλάδα και καταβάλλονται σε κάτοικο της Γερμανίας φορολογούνται κατ’ αρχήν στη Γερμανία.
 
2. Εάν από τη νομοθεσία της Ελλάδος οι τόκοι αυτοί υπόκεινται σε φορολόγηση (σημ.σ.: όπως στην προκειμένη περίπτωση) επιβάλλεται φόρος στην Ελλάδα (ο οποίος πρέπει να παρακρατηθεί),  αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ποσού των τόκων.
 
3. Τέλος υπάρχουν ειδικές πλήρεις απαλλαγές από την φορολόγηση στην Ελλάδα για τόκους που καταβάλλονται στην Deutsche Bundesbank ή στην Kreditanstalt fur Wiederaufbau
 
Έτσι λοιπόν η επιχείρησή σας θα έχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 10% επί των τόκων που θα καταβάλλει. Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή της σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας απαιτείται από τον αλλοδαπό δικαιούχο να εκδίδει και να σας αποστέλλει κάθε έτος σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (εκδιδόμενο από την φορολογική αρχή του Γερμανικού κράτους).
 
19.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.