2 Μαϊου 2008

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση μετατροπής

Πρόκειται να δημοσιεύσω τον Ισολογισμό μιας μετατραπείσας Α.Ε. Ο Ισολογισμός της ως Ο.Ε. ήταν 31/12/2005. Ο 1ος Ισολογισμός της με υπερδωδεκάμηνη χρήση είναι αυτός που θα δημοσιεύσω ως τον Μάιο. Πρέπει να συντάξω διπλό ισολογισμό προς δημοσίευση, δηλαδή ποσά προηγούμενης χρήσης 2005 και κλειόμενης χρήσης (2006 και 2007); Πρέπει να εμφανιστεί και ο Ισολογισμός μετατροπής υποχρεωτικά;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Εφόσον έχει συνταχθεί ισολογισμός μετασχηματισμού, η μετατροπή της ΟΕ έγινε με βάση τις διατάξεις του Ν 2166/93. Στα πλαίσια του νόμου αυτού, η μετατρεπόμενη επιχείρηση (ΟΕ στην προκειμένη περίπτωση) λύεται με τη λήψη της απόφασης  του μετασχηματισμού και ο ισολογισμός που συντάσσεται την ημερομηνία αυτή («ισολογισμός μετασχηματισμού»), αποτελεί τον ισολογισμό λήξης αυτής και ταυτόχρονα το ισοζύγιο έναρξης της νέας εταιρείας (ΑΕ).
 
Οι πράξεις που διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και του χρόνου ολοκλήρωσης της μετατροπής (ημερομηνία καταχώρισης στο Μ.Α.Ε της έγκρισης της άδειας σύστασης και του καταστατικού από τη Νομαρχία), θεωρείται ότι ενεργούνται για λογαριασμό της νέας ΑΕ. Τα ποσά των πράξεων αυτών θα μεταφερθούν με συγκεντρωτικές εγγραφές στα βιβλία της, αμέσως μετά τη σύσταση αυτής (ΠΟΛ 1080/05.04.1994), και τυχόν θετικά αποτελέσματα θα φορολογηθούν στο όνομά της.
 
Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι η ΟΕ  λύεται κατά τη χρονική στιγμή της λήψης της απόφασης του μετασχηματισμού, δεν προτείνουμε την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της νέας εταιρείας με αντιπαράθεση των οικονομικών στοιχείων που έχουν προκύψει στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της μετατρεπόμενης ΟΕ.
 
Στο πνεύμα αυτό, θα λέγαμε, ότι εναρμονίζεται και η υποχρέωση της σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, ο οποίος τίθεται για να διαχωρίσει τα οικονομικά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας (ΟΕ), από αυτά της νέας (ΑΕ).
 
2.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.