24 Μαρτίου 2008

Απασχόληση κατά την Κυριακή

Κάτω από ποιές προϋποθέσεις επιτρέπεται η απασχόληση εργαζομένων τις Κυριακές και συγκεκριμένα σε ψητοπωλείο; Πως πρέπει να είναι τα ρεπό στο πρόγραμμα εργασίας; Συνεχόμενα π.χ. Δευτέρα - Τρίτη; Οι αποδοχές πρασυξάνονται με 75% την Κυριακή;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο νόμος που διέπει και ρυθμίζει την εργασία κατά την Κυριακή και τις υποχρεωτικές αργίες, όπως ισχύει σήμερα, είναι το Β.Δ. 748/1966. Με βάση το άρθρο 1 του ως άνω νόμου, απαγορεύεται η εργασία κατά την Κυριακή σε όλη την επικράτεια. Ωστόσο, σε επόμενα άρθρα του, προβλέπονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε εξαίρεση από την βασική αυτή αρχή, επιτρέπεται δηλαδή, η εργασία κατά την ημέρα της Κυριακής.
 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι εργαζόμενοι οποιασδήποτε επιχείρησης που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή, δικαιούνται γενικώς προσαύξηση. 75% επί του νομίμου ημερομισθίου (που προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας) για τους εργατοτεχνίτες, ή επί του 1/25 του νόμιμου μισθού, για τους υπαλλήλους, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης. Συνεπώς, θα πρέπει να υπολογίζεται πάντα το νόμιμο ωρομίσθιο, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 75% και στη συνέχεια θα πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ωρών απασχόλησης.
 
Οι αμειβόμενοι με βάση το ημερομίσθιο, εκτός της προσαύξησης του 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους, όπως αναφέραμε πιο πάνω, δικαιούνται και το καταβαλλόμενο συνήθως ημερομίσθιό τους. Είναι αυτονόητο ότι η αμοιβές αυτές είναι ανάλογες των ωρών απασχόλησης των εργαζομένων αυτών, κατά την ημέρα της Κυριακής.
 
Οι αμειβόμενοι με βάση τον μηνιαίο μισθό, οι οποίοι θα απασχοληθούν Κυριακή, σε επιχείρηση που νόμιμα λειτουργεί κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται μόνο της προσαύξησης 75% επί του 1/25 του νομίμου μισθού τους. Δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής, επειδή θεωρείται ότι η ημέρα αυτή πληρώνεται μέσα από τον μηνιαίο μισθό τους. Ωστόσο, αν κατά την Κυριακή, κάποιος μισθωτός εργάσθηκε πλήρως (δηλαδή 6,66 ώρες ή 6 ώρες και 40 λεπτά), και περαιτέρω δεν του χορηγείται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης (ρεπό), δικαιούται να λάβει επί πλέον το 1/25 του μηνιαίου μισθού του. Αν εργάσθηκε λιγότερες ή περισσότερες ώρες από 6,66, δικαιούται ανάλογα μικρότερη ή μεγαλύτερη αμοιβή. Για απασχόληση πέραν των 8 ωρών, θα οφείλεται στον ως άνω μισθωτό υπερωρία. Να σημειώσουμε ότι δεν τίθεται θέμα  υπολογισμού υπερεργασίας, επειδή η Κυριακή δεν συμμετέχει στο σύνολο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης.
 
Στην αντίθετη περίπτωση τώρα, που η επιχείρηση κανονικά αργεί τις Κυριακές και εκτάκτως λειτούργησε κατά αυτήν την ημέρα, δικαιούνται τόσο την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους, όσο και το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους.
 
Τέλος, όταν ένας εργαζόμενος απασχοληθεί κατά την ημέρα της Κυριακής, περισσότερες από 5 ώρες, δικαιούται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 24 ωρών (ρεπό), σε άλλη εργάσιμη ημέρα, της αμέσως επόμενης εβδομάδας. Η ημέρα αυτή καθορίζεται από τον εργοδότη και δηλώνεται στον Πίνακα Προσωπικού. Σε περίπτωση που η απασχόληση είναι διάρκειας μικρότερης των 5 ωρών, τότε χορηγείται ισόχρονη αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση, από τις εργάσιμες ώρες άλλης ημέρας.
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα, βλέπε τα τεύχη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10/2007 και 11/2007, σελ.1219 και 1347, αντίστοιχα.
 
24.3.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.