24 Μαρτίου 2008

Απογραφή λήξης σε περίπτωση διακοπής

Όταν μια επιχείρηση έχει κάνει διακοπή μέσα στο 2007 και δεν υποχρεούται σε απογραφή θα βάλω στο Ε3 το 10 % απογραφή έναρξης και 10% απογραφή λήξης ή ως απογραφή λήξης θα πάει μηδέν λόγω του ότι υπήρχε πουλήθηκε ή αυτοπαραδόθηκε; Θα παραμείνει το 10 % της απογραφής έναρξης;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας (Β’) του Κ.Β.Σ., όταν δεν υποχρεούνται να διενεργήσουν απογραφή, να λαμβάνουν ως απογραφή λήξης ποσοστό 10% επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, προκειμένου να υπολογίσουν το αποτέλεσμά τους, με λογιστικό τρόπο, καθιερώθηκε με την παρ.5, του άρθρου 5, του Ν.3091/2002. Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο εάν προαιρετικά έχει διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για μια τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Ωστόσο στην περίπτωση που μία επιχείρηση υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών θεωρείται δεδομένο ότι τα αποθέματα κατά την ημερομηνία της διακοπής είναι μηδέν, δεδομένου ότι υποχρεούται τουλάχιστον στην αυτοπαράδοση αυτών (αν όχι και στην πώλησή τους), πριν την υποβολή της δήλωσης διακοπής.
 
Με βάση τα ανωτέρω λοιπόν, θεωρούμε ότι δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να «αναγράψει» προαιρετικά μηδενική απογραφή λήξης κατά τη διακοπή των εργασιών της και να λάβει αυτή υπ’ όψη της για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων. Τη δυνατότητα αυτή δεν την έχει όμως για την απογραφή έναρξης, όπου υποχρεωτικά θα λάβει ως τέτοια, το 10% των αγορών της προηγούμενης περιόδου.
 
Θα πρέπει ιδιαίτερα να σημειώσουμε, ότι δεν έχει διευκρινιστεί στο Νόμο, αλλά ούτε και με ερμηνευτική εγκύκλιο, από την Διοίκηση, εάν η επιχείρηση έχει πέραν της δυνατότητας,και την υποχρέωση να λάβει υπ’ όψη της την μηδενική απογραφή λήξης. Κατά την άποψή μας αυτό είναι το ορθό και προτείνουμε να το πράξετε, ειδικά εφ’ όσον, σύμφωνα με τα παραπάνω,δεν απαγορεύεται.
 
Πάντως σχετικά με το εάν έχετε υποχρέωση υπολογισμού των αποτελεσμάτων με βάση την μηδενική απογραφή, προτείνουμε λόγω της έλλειψης ερμηνευτικής εγκυκλίου πάνω στο θέμα, και της πιθανότητας διαφορετικής αντιμετώπισης από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.,να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ.φορολογίας του υπόχρεου, υποβάλλοντας σχετικό ερώτημα.
 
24.3.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.