4 Μαρτίου 2008

Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας . Χαρακτηριστικά της Αφανούς Εταιρείας

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού την 3/1/2008, δικαιούται αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας και για τις 21 ημέρες, αφού άλλαξε έτος; Μπορεί να συσταθεί  αφανής εταιρεία με δικό της ΑΦΜ και να αγοράσει υφιστάμενη Ε.Ε;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Εφ’όσον ο μισθωτός προσλήφθηκε κατά το 2005 και με βάση το σύστημα περί αδειών που καθιερώθηκε με τον Ν. 3302/2004, τα ημερολογιακά έτη στον ίδιο εργοδότη διακρίνονται σε:
  • Πρώτο (αρχίζει από την ημερομηνία προσληψης και τελειώνει την 31/12 /2005)
  • Δεύτερο (αρχίζει την 1.1.2006 και τελειώνει την 31.12.2006)
  • Τρίτο (αρχίζει την 1.1.2007 και τελειώνει την 31.12.2007)
  • Επόμενα , αρχίζουν την 1/1 κάθε έτους και ολοκληρώνονται στις 31/12.
Σημειώνουμε, ότι με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, καταργήθηκε το λεγόμενο «εργασιακό» έτος.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 4 Α.Ν. 539/45, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3302/2004, σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, αποχώρηση κ.τ.λ.) πριν από την λήψη της αδείας, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος (σε κάθε χρονικό σημείο αυτού) και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας πλήρη, εκείνα δηλαδή, τα οποία θα δικαιούταν  να λάβει, αν κατά το χρονικό σημείο της λύσης της σχέσης εργασίας και πριν την λύση αυτής, ζητούσε και ελάμβανε την αδεία του.
 
Τονίζεται ότι για να ισχύσουν τα παραπάνω, θα πρέπει να οφείλεται στον μισθωτό η άδεια κατά την ημερομηνία της λύσης της σχέσης εργασίας του.
 
Σημειώνεται ότι δεν δικαιούται αδείας ούτε αποζημίωση αδείας για το επόμενο έτος (2008) ο απολυόμενος την 31.12.2007 (Α.Π. 1468/1997) ούτε, για το έτος απόλυσης (2008) ο απολυόμενος την 1.1.2008 (Α.Π. 564/1998), αφού δεν εργάσθηκε καμία ημέρα εντός του 2008.
 
Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, θα πρέπει να σας πληροφορήσουμε ότι η αφανής εταιρεία (ή συμμετοχική, άρθρα 47-49 του Εμπορικού Νόμου), δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν απαιτούνται διατυπώσεις για την σύστασή της. Υπάρχει ο εμφανής εταίρος (ή οι εμφανείς εταίροι) και ο αφανής εταίρος (ή οι αφανείς εταίροι). Τα κέρδη που αποκτά η ως άνω εταιρεία, θεωρείται ότι αποκτώνται από τον εμφανή εταίρο, στο σύνολό τους (άρθρο 28, παρ.4,περ.β του ΚΦΕ). Ωστόσο, στο άρθρο 10, σε συνδυασμό με  την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου (ΚΦΕ), αναφέρεται ότι οι συμμετοχικές και αφανείς εταιρείες είναι υποκείμενα φόρου και φορολογούνται με συντελεστή 25%. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο σχεδιασμός του εντύπου Ε5, το οποίο τιτλοφορείται ως ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ομορρύθμων, ετερορρύθμων κ.λπ. εταιρειών, καθώς και αφανών ή συμμετοχικών εταιρειών. Συνεπώς, ο Φορολογικός νόμος «διακρίνει» έννοια  νομικού προσώπου στην αφανή εταιρεία, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού της από τον Εμπορικό Νόμο, ως άτυπης εταιρείας, φορολογεί το σύνολο των κερδών στο όνομά της (μέσω της υποβολής του εντύπου Ε5) και καθιστά υπόχρεο για την καταβολή του φόρου τον (ή τους) εμφανή εταίρο.
 
Από την υπάρχουσα νομοθεσία και την διαθέσιμη νομολογία, δεν προκύπτει η περίπτωση της απόκτησης από την αφανή εταιρεία, άλλης προσωπικής εταιρείας (ΕΕ). Με το δεδομένο ότι η αφανής εταιρεία στερείται νομικής προσωπικότητας, τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά, δεν συνιστούν αυτόνομη περιουσία αυτής και επομένως, η τυχόν «απόκτηση» της περιουσίας άλλου νομικού προσώπου (αν υποθέσουμε ότι αυτό, είναι εφικτό), θεωρείται ότι αποκτήθηκε από τον εμφανή εταίρο και περαιτέρω ανήκει σε όλους τους εταίρους, κατά ιδανικά μέρη (ΕφΑθ 3478/85).
 
(Περισσότερες πληροφορίες για τις Αφανείς Εταιρείες, βλέπε, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Νομική Βιβλιοθήκη, Εκδοση 2005, επιμέλεια του καθ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ).
 
4.3.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.