3 Μαρτίου 2008

Απώλεια δικαιώματος έκδοσης αθεώρητων στοιχείων

Η ΑΕ την 01/01/2008 δεν τηρεί πλέον βιβλίο αποθήκης διότι τις δυο προηγούμενες χρήσεις ήταν ανά χρήση κάτω των 500.000,00€. Εκ παραδρομής συνεχίζει να εκδίδει το μοναδικό χειρόγραφο στοιχείο της (ένα Δελτίο Αποστόλης) αθεώρητο έως σήμερα 20/02/2008. Να σας ενημερώσουμε προς διευκόλυνση σας ότι η συγκεκριμένη εταιρεία καταβάλει κανονικά τους φόρους της και υποβάλει τις πάσης φύσεως δηλώσεις της εμπρόθεσμα. Επίσης, ότι αθεώρητο Δ. Αποστολής εκδίδει βάσει της ΠΟΛ 1083/2003. Η ανωτέρω ΠΟΛ αναφέρει ότι όταν απολεσθούν οι προϋποθέσεις υπαγωγής έκδοσης αθεώρητων λόγω χρεών και μη υποβολή δηλώσεων, ο φορολογούμενος οφείλει την 31ην Μαΐου κάθε έτους να κάνει τον αυτοέλεγχο του και αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα να ξεκινήσει την έκδοση θεωρημένων, διαφορετικά θεωρείται ότι εκδόθηκαν αθεώρητα στοιχεία. Ο νόμος 2523/97 αναφέρει ότι δεν αποτελεί παράβαση η έκδοση αθεώρητων στοιχείων εφ’ όσον γνωστοποιηθεί στη Δ.Ο.Υ., πριν από κάθε έλεγχο τι θα μας συμβουλεύατε να κάνουμε. 1. Να καταθέσουμε γνωστοποίηση αθεώρητων? 2. Υπερισχύει η ΠΟΛ 1083/03 του Ν.2523/98 ακόμα και στην δική μας περίπτωση που δεν υπάρχον χρέη κλπ? 3. Αν συνεχίσουμε να τηρούμε βιβλίο αποθήκης προαιρετικά μας καλύπτει η έκδοση αθεώρητων? 4. Η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα είναι η 1η Φεβρουαρίου ή 1η Μαρτίου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η απαλλαγή θεώρησης του χειρόγραφου Δελτίου Αποστολής, είχε δοθεί βάσει της περ. ζ, της παρ.1 της ΠΟΛ. 1083/2003 λόγω της τήρησης βιβλίου αποθήκης.
 
Στην εν λόγω απόφαση δεν τίθεται ως προϋπόθεση η υποχρεωτική τήρηση του βιβλίου αποθήκης, έτσι καλύπτεται και η περίπτωση προαιρετικής τήρησης θεωρημένου βιβλίου αποθήκης.
 
Δεδομένου ότι η επιχείρηση παύει να πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής την 1/1/2008, υποχρεούται στην έκδοση θεωρημένου Δ.Α. από την 1/3/2008, βάσει της παρ.6, της παραπάνω ΠΟΛ.
 
Τέλος εάν έχει εκδοθεί από την επιχείρηση αθεώρητο στοιχείο κατά την περίοδο που είχε απολέσει το δικαίωμα αυτό, μπορεί να αποφύγει το πρόστιμο εάν δηλωθεί η παράλειψη αυτή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο και εφ’ όσον η συναλλαγή που αφορά έχει καταχωρισθεί εμπρόθεσμα στα βιβλία της εταιρείας. Αυτό προβλέπεται από περ. β, της παρ.5, του άρθρου 5, του Ν.2523/1997.
 
3.3.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.