26 Φεβρουαρίου 2008

Τρόπος τήρησης βιβλίου επενδύσεων

Το βιβλίο επενδύσεων είναι θεωρημένο; και με ποιο τρόπο πρέπει να ενημερώνεται από επιχείρηση η οποία χρηματοδοτείται με τον αναπτυξιακό νόμο του 2007 για βιβλία Β και για βιβλία Γ κατηγορίας αντίστοιχα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το βιβλίο επενδύσεων ανήκει στα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 19 του ΚΒΣ, όλα τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 τηρούνται θεωρημένα, ισχύει και για το βιβλίο επενδύσεων η υποχρέωση θεώρησής του, ανεξάρτητα από την κατηγορία των λογιστικών βιβλίων. Σημειώνεται ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίου επενδύσεων έχουν μόνο οι επιτηδευματίας που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και μόνο όταν διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά.
 
Σχετικά με τον χρόνο ενημέρωσής του, αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, και την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας (Εγκύκλιος ΚΒΣ 3/1992).
 
Όσον αφορά τον τρόπο τήρησής του ισχύουν τα εξής:
 
Α. Για τους υπόχρεους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας
 
Τηρούνται οι εξής λογαριασμοί κατά αναπτυξιακό Νόμο:
 
1. Λογαριασμοί για κάθε είδος παγίου περιουσιακού στοιχείου οι οποίοι χρεώνονται με την αξία κτήσης του παγίου και πιστώνονται με την αφορολόγητη έκπτωση ή την αξία πώλησής του.
 
Σημειώνεται ότι έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι ο παραπάνω ξεχωριστός λογαριασμός, κατ’ είδος παγίου στοιχείου, μπορεί να τηρείται και ως εξής:
Όσον αφορά τα έπιπλα και σκεύη και τον λοιπό εξοπλισμό, μπορεί να τηρείται κατά ομοειδείς κατηγορίες παγίων (π.χ. εξοπλισμός ξενοδοχείων: λευκά είδη, πιάτα, πιρούνια, μαχαίρια, ποτήρια, κλπ.). Όσον αφορά τα λοιπά πάγια (μηχανήματα, κλπ.) μπορεί να παρακολουθούνται κατά ομοειδές κατηγορίες, εφόσον γι’ αυτά τηρούνται ξεχωριστές μερίδες στο μητρώο παγίων στο οποίο παρακολουθείται για κάθε πάγιο χωριστά και η ενεργούμενη αφορολόγητη έκπτωση.
 
2. Συγκεντρωτικός λογαριασμός, ο οποίος χρεώνεται με την αναγνωριζόμενη για έκπτωση κάθε χρόνο αξία των πραγματοποιούμενων νέων επενδύσεων και πιστώνεται με το συνολικό ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης.
 
Β. Για τους υπόχρεους με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας
 
Τηρούνται οι εξής λογαριασμοί επίσης κατά αναπτυξιακό Νόμο:
 
1.Ιδιαίτεροι λογαριασμοί για κάθε είδος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, οι οποίοι χρεώνονται με τις δαπάνες απόκτησης αυτού και πιστώνεται με την αφορολόγητη έκπτωση που σχηματίζεται κάθε φορά ή με την αξία πώλησης του.
 
2. Λογαριασμός επενδύσεων, ο οποίος χρεώνεται κατά χρονολογική σειρά με τις δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις και πιστώνεται με την αξία πώλησης ή επιστροφής των περιουσιακών αυτών στοιχείων.
 
3. Λογαριασμός αφορολογήτου αποθεματικού, ο οποίος πιστώνεται με το ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης ή του αποθεματικού (Παρ. 3 και 4, του άρθρου 10, του Κ.Β.Σ.).
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Έστω ότι Ανώνυμη βιομηχανική επιχείρηση πραγματοποίησε στις 13/12/2007 αγορά των μηχανημάτων ΑΑ αξίας 550.000,00 € και ΒΒ αξίας 450.000,00 € αντίστοιχα. Για την αγορά των μηχανημάτων αυτών, έστω ότι δικαιούται να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.3299/2004, συνολικού ύψους 500.000,00 € (ήτοι, το 50% της επένδυσης). Στο τέλος της χρήσης 2007 η εταιρεία παρουσίασε κέρδη 110.000,00 €.
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
 
Καθαρά κέρδη ισολογισμού.......................................110.000,00
Μείον, αναλογών φόρος (25%)....................................27.500,00
Υπόλοιπο.......................................................................82.500,00
ακτικό απόθεματικό 5%................................................4.125,00
Υπόλοιπο.......................................................................78.375,00
Α’ μέρισμα 35%............................................................27.431,25
Υπολογισμός του ύψους του αφορολόγητου αποθεματικού
 
Καθαρά κέρδη ισολογισμού.......................................110.000,00
Μείον, Τ.Α................................4.125,00
Α’ μέρισμα..................27.431,25
Πλέον, αναλογών φόρος..........10.518,75......................42.075,00
(31.556,25Χ25/75=10.518,75)
Υπόλοιπο για σχηματισμό αφορολόγητου αποθ...........67.925,00
 
Το ποσό αυτό επιμερίζεται αναλόγως προς τις αξίες των δύο μηχανημάτων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η απόκτησή τους:
 
Μηχάνημα ΑΑ: 67.925,00Χ550/1000=37.358,75€
Μηχάνημα ΒΒ: 67.925,00Χ450/1000=30.566,25€
 
Εν συνεχεία ενημερώθηκαν οι ακόλουθοι λογαριασμοί του βιβλίου επενδύσεων:
 
#matrix#
 
Εναλλακτικά θα μπορούσε αντί των δύο πρώτων λογαριασμών να υπάρχει ο λογαριασμός:
 
#matrix#
 
με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μηχανήματα και η αφορολόγητη έκπτωση που τους αναλογεί, παρακολουθούνται αναλυτικά στο μητρώο παγίων.
 
26.2.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.