19 Φεβρουαρίου 2008

Υπολογισμός κόστους τεχνικών εταιρειών

Κοινοπραξία τεχνικού έργου (Β κατηγ.βιβλία), έναρξη το 2007, έσοδα 50.000,00 ευρώ, αγορές 22.000,00 ευρώ. Στον λογιστικό προσδιορισμό αποτελεσμάτων ως κόστος πωληθέντων θα ληφθεί υπ΄ όψιν το 10% των αγορών ως απογραφή λήξης (μείωση κόστους); Και αν ληφθεί υπ΄όψιν , αλλά το επόμενο έτος δεν έχει έσοδα λόγω περάτωσης του έργου τι γίνεται με αυτό το ποσό;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το 10% των αγορών εμπορευσίμων ειδών κατά τη διάρκεια της χρήσης, λαμβάνεται ως τελικό απόθεμα για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων από τις εταιρείες που δεν υποχρεούνται στη διενέργεια απογραφής. Κατά το παρελθόν οι τεχνικές εταιρείες απαλλάσσοταν από τη διενέργεια απογραφής βάσει της ΠΟΛ. 1134/14.12.2004, παρ. Α, περίπτωση 21. Η απαλλαγή αυτή δινόταν λόγω του εξωλογιστικού προσδιορισμού των κερδών που ίσχυε τότε.
 
Όπως είναι γνωστό από την χρήση 2007 και μετά οι τεχνικές εταιρείες έχουν την υποχρέωση λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων τους, για τα έργα που αναλαμβάνουν από 1/1/2007 και μετά (Κ.Ν.2238/2004, άρθρο 34, παρ.4 και 5, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ.1, του άρθρου 12, του Ν.3522/2006). Για αυτό το λόγο το Υπ. Οικ. με την ΠΟΛ.1152/14.12.2007 τροποποίησε την παραπάνω εγκύκλιο και συγκεκριμένα κατάργησε την περίπτωση 21, της παρ.Α της εγκυκλίου αυτής. Έτσι οι τεχνικές εταιρείες δεν απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής στο τέλος της χρήσης. Κατά συνέπεια για να προσδιορίσετε το κόστος πωληθέντων της εταιρείας θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψη ως απόθεμα λήξης, όχι το 10% των αγορών της χρήσης αλλά την πραγματική αξία της απογραφής.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Έστω ότι τεχνική εταιρεία ξεκινά την 1/9/2007 την εκτέλεση ιδιωτικού τεχνικού έργου με δικά της υλικά, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2008.
 
Από την έναρξη του έργου έως την 31/12/2007 πραγματοποιεί αγορές υλικών 22.000,00 Ευρώ. Την 31/12/2007 διενεργεί την απογραφή λήξης των μενόντων, τα οποία αποτιμώνται με τη μέθοδο FIFO και η αξία τους προσδιορίζεται στα 5.000,00 Ευρώ. Επίσης έχει πραγματοποιήσει στη διάρκεια της χρήσης έξοδα για την εκτέλεση του έργου, συνολικού ύψους 14.000,00 Ευρώ.
 
Για να προσδιοριστεί το κόστος των πωληθέντων θα πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα:
 
1.Να καταρτιστεί φύλλο μερισμού των εξόδων κατά προορισμό. Ο λογιστής της εταιρείας, αναλύοντας τους λογαριασμούς προχώρησε στην κατάρτιση του φύλλου μερισμού, το οποίο είχε την εξής εικόνα, ανά πρωτοβάθμιο λογαριασμό:
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΧΡΗΜ/ΚΑ

60

9.000,00 €

8.000,00 €

600,00 €

400,00 €

- €

61

1.500,00 €

1.000,00 €

300,00 €

200,00 €

- €

62

2.000,00 €

900,00 €

800,00 €

300,00 €

- €

63

100,00 €

- €

100,00 €

- €

- €

64

500,00 €

- €

500,00 €

- €

- €

65

600,00 €

- €

- €

- €

600,00 €

66

300,00 €

250,00 €

50,00 €

- €

- €

ΣΥΝΟΛΑ

14.000,00 €

10.150,00 €

2.350,00 €

900,00 €

600,00 €

 
2.Να προσδιορίσει την αξία των υλικών που αναλώθηκαν. Ο υπολογισμός αυτός έχει ως εξής :
 
Αποθέματα αρχής = 0,00
Πλέον: Αγορές χρήσης = 22.000,00
Μείον: Αποθέματα λήξης = 5.000,00
Αξία αναλωθ. Αποθεμάτων 17.000,00 Ευρώ.
 
ʼρα το κόστος πωληθέντων στη χρήση 2007 είναι : 10.150,00 + 17.000,00 = 27.150,00 Ευρώ.
 
Στη συνέχεια έστω ότι το έργο ολοκληρώθηκε την 31/3/2008 και η εταιρεία πούλησε τα τυχόν υλικά που της είχαν μείνει. Έτσι τα αποθέματα λήξης είναι 0. Τα έξοδα παραγωγής βάσει του φύλλου μερισμού ανήλθαν κατά το 2008 σε 15.600,00 Ευρώ και στη διάρκεια της χρήσης πραγματοποιήθηκαν αγορές υλικών 13.000 Ευρώ.
 
Έτσι τα αναλωθέντα υλικά είναι : 5.000,00 + 13.000,00 – 0,00 = 18.000,00 Ευρώ, και το κόστος πωληθέντων 15.600,00 + 18.000,00 = 33.600,00 Ευρώ.
 
19.2.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.