11 Ιανουαρίου 2008

Χρόνος ενημέρωσης βιβλίου κοστολογίου

Οικοδομική εταιρεία ΟΕ με επί αντιπαροχή οικοδομή σε εξέλιξη, αγόρασε οικόπεδο με σκοπό την κατασκευή κατοικιών. Πως θα εμφανισθεί η αγορά του οικοπέδου στο βιβλίο εσόδων εξόδων αφού δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια ανέγερσης και δεν έχει δηλωθεί ως υποκατάστημα στο οικείο μητρώο της Δ.Ο.Υ. Οπωσδήποτε δεν αποτελεί πάγιο της εταιρείας ,αλλά υλικό προς κατασκευή. Ενδέχεται η άδεια οικοδομής για το εν λογω οικόπεδο να καθυστερήσει π.χ. 6 μήνες. Πως θα εμφανιστεί η αγορά του οικοπέδου στο βιβλίο κοστολογίου του έργου αυτού. Τι γίνεται όταν ο μηχανικός εκδίδει την Α.Π.Υ. πολύ πρωθύστερα της αδείας πχ Α.Π.Υ. 10/11/07 άδεια 20/2/08 Πως θα εμφανίσει στο βιβλίο κοστολογίου όσο άφορα τις ημερομηνίες.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Για τα παραπάνω θέματα η Διοίκηση έχει δώσει λύση με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ.1039/09.03.2006 και ΠΟΛ. 1067/02.05.2006. Σύμφωνα με αυτές :
 
1. Στο βιβλίο κοστολογίου καταχωρίζεται κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται για την ανέγερση και αποπεράτωσή της οικοδομής, ανεξάρτητα από τον χρόνο που πραγματοποιείται (πριν ή μετά από την έκδοση της αδείας ή την υποβολή της δήλωσης μεταβολής του υποκαταστήματος).
 
2. Η αξία του οικοπέδου που καταχωρίζεται προκύπτει ως εξής :
  • Εάν η ανέγερση της οικοδομής γίνεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο
    Ως αξία του οικοπέδου αναγράφεται το κόστος κτήσης αυτού, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας) και επί μη καταχώρησής του σε αυτά, στο βιβλίο κοστολογίου αναγράφεται η αξία κτήσης του όπως προκύπτει από το συμβόλαιο ή άλλο τίτλο ιδιοκτησίας ο οποίος έχει μεταγραφεί. Εάν το κόστος κτήσης του οικοπέδου δεν προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ως αξία κτήσης αναγράφεται:
    - όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές εντός αντικειμενικού συστήματος, η τρέχουσα αντικειμενική αξία αυτού κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας
    - όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος, η αξία αυτού κατ’ εκτίμηση του εργολάβου η οποία οριστικοποιείται με τον προσδιορισμό της από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ κατά την πρώτη μεταβίβαση ιδιοκτησίας.
  • Εάν η ανέγερση της οικοδομής γίνεται σε οικόπεδο με αντιπαροχή
    Ως αξία του οικοπέδου αναγράφεται η αξία των παραδιδόμενων κτισμάτων στον οικοπεδούχο, όπως αυτή προκύπτει από το στοιχείο «Παράδοση Κτισμάτων» (παράγραφος 2 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1039/2006). Εάν με βάση το προσύμφωνο και το εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής έχει συμφωνηθεί και η καταβολή ενός μέρους του τιμήματος σε χρήμα από τον οικοπεδούχο στον κατασκευαστή, ως αξία του οικοπέδου καταχωρείται η αξία του στοιχείου μειωμένη με το ποσό του χρηματικού τιμήματος. Σε αυτή την περίπτωση η καταχώρηση της αξίας του οικοπέδου γίνεται έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση του στοιχείου «Παράδοση Κτισμάτων».
3. Το βιβλίο ενημερώνεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης ή λήψης του δικαιολογητικού εγγραφής της δαπάνης. Κατ’ εξαίρεση η αξία του οικοπέδου, καθώς και τα δικαιολογητικά εγγραφής δαπανών που λαμβάνονται πριν από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης υποκαταστήματος καταχωρίζονται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της υποβολής της δήλωσης αυτής.
 
Παράδειγμα : για τη μελέτη μηχανικού λήφθηκε στις 20/5/2006 Α.Π.Υ., οι εργασίες επί του οικοπέδου που αγοράστηκε στις 28/2/2006 άρχισαν την 1/7/2006, το βιβλίο κοστολογίου πρέπει να ενημερωθεί με την αξία του οικοπέδου και την Α.Π.Υ. του μηχανικού μέχρι τις 15/8/2006.
 
Όταν ανεγείρεται «οικοδομή» με αντιπαροχή του οικοπέδου, η αξία του οικοπέδου καταχωρίζεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση του στοιχείου «Παράδοση Κτισμάτων» (παράγραφος 2 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1039/2006). Εάν η αξία του οικοπέδου που καταχωρήθηκε αρχικά στο βιβλίο, είναι διαφορετική από την αξία του οικοπέδου που προκύπτει μεταγενέστερα (όπως π.χ. οριστικός προσδιορισμός αυτής από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.), η διαφορά αυτή καταχωρίζεται εμπρόθεσμα μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της διαπίστωσής της.
 
Βλ. σχετικά και :
ʼννα Ρουσάκη : «Υποχρεώσεις των υποκειμένων που πωλούν ακίνητα υπαγόμενα σε ΦΠΑ και συναφείς διατάξεις» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Τεύχος Απριλίου 2007, και
Ιωάννης Δ. Καραγιάννης –Αικατερίνη Ειρήνη Δ. Καραγιάννη : Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών (ΑΥΟ 1024754/Πολ.1039/9.3.2006, Εγκ 1041496/Πολ. 1067/2.5.2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Τεύχος Ιανουαρίου 2007.
 
11.1.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.