Σεμινάρια Φορ. Δικαίου - Λογιστικής

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

21 Δεκεμβρίου 2007

Χρόνος καταχώρησης εσόδων που αφορούν προηγούμενη χρήση

Διαγνωστικό Κέντρο έχει συνάψει σύμβαση με ασφαλιστικό ταμείο για την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του ταμείου. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στο διαγνωστικό κέντρο με παραπεμπτικό του ταμείου τους και κάνουν τις εξετάσεις παραδίδοντας το παραπεμπτικό. Το διαγνωστικό κέντρο καταθέτει τα παραπεμπτικά με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς πληρωμή στο ασφαλιστικό ταμείο. Κατά την εκκαθάριση συμβαίνει να γίνονται κάποιες περικοπές τις οποίες τις αντιμετωπίζουμε με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Πως θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία υποβάλει ένσταση για κάποιες περικοπές και το αποτέλεσμα της ένστασης και η τυχόν πληρωμή θα γίνει σε άλλη χρήση από εκείνη που αφορά η περικοπή;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η διοίκηση έχει πάρει μέχρι σήμερα θέση στο παρεμφερές ζήτημα της έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου σε χρήση επόμενη αυτής την οποία αφορά η σχετική συναλλαγή. Συγκεκριμένα με την ΠΟΛ. 1069/2004 υιοθέτησε την άποψη ότι σε περίπτωση που η παροχή έκπτωσης τελεί υπό αναβλητική αίρεση, το πιστωτικό τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί σε επόμενη χρήση από αυτή που αφορά και συγκεκριμένα στη χρήση κατά την οποία πληρούται η αίρεση και η έκπτωση καθίσταται βέβαιη και απαιτητή.
 
Η γνώμη μας είναι ότι στην περίπτωσή σας μπορεί να υπάρξει ανάλογη εφαρμογή, δεδομένου ότι η απαίτηση από τη μεριά σας για καταβολή του επί πλέον ποσού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της αποδοχής η μη της ένστασής σας και επομένως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου και καταχώρισης του σχετικού εσόδου είναι αυτός κατά τον οποίο η απαίτησή σας καθίσταται βέβαιη και απαιτητή.
 
Ο παραπάνω χειρισμός είναι άλλωστε σύμφωνος και με το Ε.Γ.Λ.Σ. το οποίο στην παρ. 2.2.708, υποπαρ. 6 ορίζει ότι τα έσοδα από επιχορηγήσεις, επιστροφές δασμών κλπ. καταχωρίζονται στα βιβλία μόνο όταν είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα, δηλαδή όταν δεν τελούν υπό αίρεση ή προθεσμία και αποδεικνύονται εγγράφως. Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο από τα βέβαια και εκκαθαρισμένα έσοδα, όσα αφορούν πωλήσεις της κλειόμενης χρήσης καταχωρίζονται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών της ομάδας 7, όσα όμως αφορούν πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων καταχωρίζονται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων». Η συγκεκριμένη απαίτησή σας λοιπόν μπορεί να καταχωρισθεί σε υπολογαριασμό του 82.01.99 «Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων».
 
21.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.