20 Δεκεμβρίου 2007

Απασχόληση εταίρων ΕΠΕ

Η ερώτησή μου αφορά την απάντηση της σελίδας 1545 του τεύχους Δεκεμβρίου 2007. Σχετικά με την αμοιβή που λαμβάνει διαχειριστής εταίρος. Γράφετε οτι θεωρείται εισόδημα προερχόμενο από Δ΄ πηγή εφ΄όσον είναι ασφαλισμένος (κύρια), σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, εκτός του ΙΚΑ. Οι ερωτήσεις μου και συγχρνόνως απορίες είναι οι εξής: 1) Το οτι είναι ασφαλισμένος κύρια σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο δεν εξυπακούεται; Αφού από ενάρξεως γράφεται σε κάποιο ταμείο (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κ.λπ.). Ο εταίρος - διαχειριστής που είναι ασφαλισμένος π.χ. στο ΤΕΒΕ και λαμβάνει αμοιβή για τις υπηρεσίες του δεν έχει αυτή την προϋπόθεση; Μήπως δεν καταλαβαίνω κάτι σωστά; 2) Η αμοιβή που λαμβάνει πέρα από τα κέρδη ως εισόδημα προερχόμενο από την πηγή Δ΄, με τι αποδεικτηκό απεικονίζεται στη φορολογική του δήλωση και σε ποιό κωδικό γράφεται;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση τις διατάξεις του Ν.2084/1992, οι εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993, ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε έναν ασφαλιστικό φορέα της επιλογής τους (εφ’όσον λόγω της απσχόλησής τους, υπάγονται σε περισσότερους ), με δήλωση-αίτηση που καταθέτουν, εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της υπαγωγής τους σε παράλληλη ασφαλιστική κάλυψη. Συνεπώς, ένας εταίρος της ΕΠΕ (νεοασφαλισμένος), ασφαλίζεται μεν λόγω της ιδιότητας αυτής, από την έναρξη της εργασιών της εταιρείας, στον ΟΑΕΕ εφ’όσον όμως, δεν είναι ασφαλισμένος από άλλη αιτία, στο ΙΚΑ. Είναι πιθανόν, κάποιος, να εργάζεται ως μισθωτός, πριν την σύσταση της ΕΠΕ, στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει και να διατηρήσει αυτή την υπαλληλική σχέση και μετά την σύσταση της ΕΠΕ, ή και μετά την είσοδό του σε ήδη λειτουργούσα ΕΠΕ, της οποίας αποκτά εταιρική μερίδα. Εν συνεχεία, δεν αποκλείεται, να παραιτηθεί από την προηγούμενη εργασία του και να προσληφθεί ως μισθωτός από την ΕΠΕ, ενώ θα διατηρήσει την ασφάλισή του στο ΙΚΑ (για να υπάρχει το δικαίωμα της έκπτωσης του μισθού από τα έσοδα της εταιρείας) και να ζητήσει την απαλλαγή του από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ ( όπου θα είχε υποχρέωση, εκ του γεγονότος ότι συμμετέχει σε ΕΠΕ)
 
Περαιτέρω, πρέπει να διευκρινισθεί, ότι το εισόδημα που αποκτά εταίρος ΕΠΕ, από την διανομή των κερδών της στο τέλος της χρήσης, χαρακτηρίζεται πάντα ως προερχόμενο από εμπορικές επιχειρήσεις. Ο μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που λαμβάνει, κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, γιατί συμφωνήθηκε να προσφέρει υπηρεσίες επί τη βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, είναι πιθανόν να χαρακτηρισθούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (κύρια ασφάλιση στον ΟΑΕΕ κ.λπ.), ή εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ) –άρθρο 28, παρ.3 Ν.2238/94-όπως αναλύθηκε πιο πάνω.
 
Τέλος, για τις αμοιβές που λαμβάνει ο εταίρος πέρα από τα κέρδη και αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, (άρα είναι κύρια ασφαλισμένος, σε ΟΑΕΕ κ.λπ., για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην ΕΠΕ), η εταιρεία θα χορηγήσει στο τέλος της χρήσης σαυτόν βεβαίωση, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει για την συμπλήρωση της φορολογικής του δήλωσης. Η βεβαίωση αυτή θα αναφέρει την μικτή αμοιβή, τις ασφαλιστικές εισφορές και το αναλογούν χαρτόσημο, τον φόρο της αυτοτελούς φορολογίας και το καθαρό ποσό της αμοιβής (άρθρο 55, παρ.1,περ.α Ν.2238/94). Τα ποσά αυτά δεν φορολογούνται περαιτέρω, προορίζονται δε, να καλύψουν τεκμαρτές δαπάνες. Στην φορολογική δήλωση του υπόχρεου εταίρου θα εγγραφούν τα καθαρά ποσά στον κωδικό 431 ή 432 (αναλόγως), ενώ, για λόγους πληροφοριακούς, θα εγγραφεί στον κωδικό 433 ή 434, ο φόρος της αυτοτελούς φορολογίας
 
Παράδειγμα
 
Έστω ότι συμφωνείται μικτή αμοιβή σε εταίρο ΕΠΕ, για υπηρεσίες που θα προσφέρει, πέραν των καθηκόντων του, 1.000€ μηνιαίως. Ο ίδιος πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΟΑΕΕ, 300€ μηνιαίως και προσκομίζει στο λογιστήριο τα σχετικά δικαιολογητικά. ʼς υποθέσουμε, ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και την εξ ημισείας επιβάρυνση των τελών χαρτοσήμου (μεταξύ εταίρου και εταιρείας). Έχουμε:
 
ΜΙΚΤ.ΑΜΟΙΒ.
ΕΙΣΦ. ΟΑΕΕ
ΧΑΡΤ.+ ΟΓΑ
ΦΟΡ/ΤΕΟ
ΦΟΡΟΣ
ΚΑΘ.ΑΜΟΙΒ.
1.000,00
300,00
6,00
694,00
173,50
820,50
 
Ο φόρος υπολογίσθηκε με συντελεστή 25%, επί του φορολογητέου, ενώ η καθαρή αμοιβή προκύπτει από την αφαίρεση:
 
1.000,00 - 6,00 - 173,50 = 820,50 €
 
Σε ετήσια βάση, αν υποθέσουμε ότι παραμένει σταθερό το ποσό των 300€ των εισφορών ΟΑΕΕ, η βεβαίωση για την φορολογική δήλωση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω ποσά:
 
ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ...........................................12.000,00 €
Ασφαλιστικές εισφορές.....................................3.600,00 €
Αναλογούν Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ...................72,00 €
Φόρος αυτοτελούς φορολόγησης (25%)............2.082,00 €
ΚΑΘΑΡΗ ΑΜΟΙΒΗ.........................................9.846,00 €
 
20.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.