20 Δεκεμβρίου 2007

Δικαίωμα έκπτωσης δαπανών μισθοδοσίας εργολάβου οικοδομών

Υπεργολάβος οικοδομών (μπετατζής) περνάει ως έξοδα στο βιβλίο εσόδων - εξόδων τους μισθούς του προσωπικού αποδίδοντας στη Δ.Ο.Υ. το 3% με Φ.Μ.Υ. κάθε δίμηνο βάσει Ν 2238/1994 Αρθ. 57 Παρ. 1Β. Υπάρχει πιθανότητα απόρριψης των συγκεκριμένων εξόδων από τυχόν έλεγχο της Δ.Ο.Υ.;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Προϋπόθεση για την ύπαρξη δικαιώματος έκπτωσης των δαπανών μισθοδοσίας είναι κατ’ αρχήν, όπως σε όλους τους επιτηδευματίες, η καταβολή  ή η βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ) των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού. Αυτό προβλέπεται από την περ.α, της παρ.1, του άρθρου 31, του ΚΦΕ.
 
Ειδικά μάλιστα για τους υπεργολάβους οικοδομών έχει αναγνωριστεί από την διοίκηση με την ΠΟΛ. 1005/2005 ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολεί, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον έχουν καταβληθεί οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και εάν η καταβολή τους έγινε, κατόπιν συμφωνίας, από τον εργολάβο (αρχικό ανάδοχο). (1054601/923/Α0012/30-7-1999).
 
20.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.