18 Δεκεμβρίου 2007

Φόρος εργοληπτών 3%

Σε ποιες περιπτώσεις (επισκευές ή νέα τεχνικά έργα ή και τα δύο) υποχρεούται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να πραγματοποιεί παρακράτηση φόρου 3%; Υπάρχει όριο αμοιβής;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση το άρθρο 55 παρ.1, περ.β του ΚΦΕ, ενεργείται παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα των εργοληπτών που αναλαμβάνουν την κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί της αξίας του κατασκευαζομένου έργου. Με τον ίδιο συντελεστή, ενεργείται παρακράτηση φόρου και στα εισοδήματα των ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών,κοινιτικών ή λιμενικών προσόδων, που υπολογίζεται επί της αξίας του μισθώματος.
 
Ο φόρος αποδίδεται, από αυτόν που ενήργησε την παρακράτηση, με σχετική δήλωση που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από την παρακράτηση, στην ΔΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών , για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος.
 
Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το Δημόσιο, με κάθε μορφή, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί την εκκαθάριση ή την καταβολή των ανωτέρω ποσών. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακρατηθεί ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής. Ο φόρος υπολογίζεται και παρακρατείται επί της αξίας του έργου, χωρίς την αξία των υλικών (άρθρο 34, παρ.3, περ.γ του ΚΦΕ).
 
Σε διάφορες, κατά καιρούς δημοσιευθείσες, αποφάσεις και έγγραφα της Διοίκησης, έχουν ορισθεί ως τεχνικά έργα: οι εργασίες κατασκευής σκυροδέματος, χωματουργικές εργασίες εργασίες πλήρωσης διαμερισμάτων κτιρίου (κτισίματα), εργασίες επιχρισμάτων (σοβαντίσματα), κάθε είδους εγκατάσταση (όπως: υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ξυλουργικές, σιδηροκατασκευές), εργασίες κατασκευής πατωμάτων κάθε είδους, εργασίες ελαιοχρωματισμών του κτιρίου. Επίσης, ως τεχνικά έργα χαρακτηρίζονται: η κατασκευή οδικού δικτύου, τα Δημόσια τεχνικά έργα, τα υδροηλεκτρικά, τα τηλεπικοινωνιακά κ.λπ. Όλα τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νέα τεχνικά έργα ή αφορούν επισκευές ήδη υφισταμένων έργων.
 
Είναι γεγονός, ότι στην πράξη, δεν γίνεται παρακράτηση φόρου 3% σε όλες τις ως άνω δραστηριότητες σε μια οικοδομή. Για παράδειγμα, σε έγγραφο της Διοίκησης (1024033/16-3-2005), αναφέρεται ότι εάν οι εργασίες συνίστανται σε κατασκευή, πώληση και τοποθέτηση προϊόντων, δεν εκτελείται τεχνικό έργο. Από τις εμπειρίες συναδέλφων προκύπτει ότι ο τακτικός έλεγχος έχει κάνει δεκτή την μη παρακράτηση φόρου σε περιπτώσεις όπου είχαμε τοποθετήσεις διαφόρων προϊόντων σε οικοδομή (π.χ. αλουμίνια, ξυλουργικά κ.λπ.).
 
Ένα γενικό συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί, από όλες τις περιπτώσεις που αναζητήσαμε, σε ότι αφορά  την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% επί της αξίας κατασκευαζόμενου έργου (ή τμήματος αυτού), είναι αν ο εκτελών τις εργασίες κατασκευής- επιτηδευματίας- προέρχεται ή όχι από εστεγασμένη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, ο κατασκευαστής του φέροντος οργανισμού μιας οικοδομής (εργολάβος μπετόν), δεν προέρχεται από εστεγασμένη δραστηριότητα (συνεπώς, θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου), ενώ ο ξυλουργός ο οποίος κατασκευάζει ως επι το πλείστον, σε άλλο σημείο (εστεγασμένο), τα προϊόντα, τα οποία εν συνεχεία, τοποθετεί στην οικοδομή, δεν θα προχωρήσουμε σε παρακράτηση φόρου 3%.
 
18.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.