17 Δεκεμβρίου 2007

Επίδομα ΟΑΕΔ ξενοδοχοϋπαλλήλου

Ξενοδοχοϋπάλληλος εργάστηκε σε τουριστική επιχείρηση το διάστημα από 1/5/2007 έως 19/10/2007, οπότε και απολύθηκε. Τα ασφαλιστικά ημερομίσθιά του ήταν 115 πλέον 11 που αφορούν την αποζημίωση αδείας. Υπέβαλλε στον ΟΑΕΔ τα δικαιολογητικά για να λάβει επίδομα ανεργίας (για δεύτερη φορά) αλλά ο ΟΑΕΔ θεωρεί ότι δεν δικαιούται επίδομα ανεργίας. Είναι σωστή η θέση του ΟΑΕΔ; Εάν προσληφθεί από την επιχείρηση για την περίοδο 1/12/2007 έως 12/12/2007 θα δικαιούται στη συνέχεια να λάβει το επίδομα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4, του Ν.1545/1985 για να δικαιούται επίδομα   ο   άνεργος, γενικά,   πρέπει   να   έχει πραγματοποιήσει  125  ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Τα ημερομίσθια αυτά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στους τελευταίους 14 μήνες πριν από τη λύση της εργασιακής σχέσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα ημερομίσθια του τελευταίου δίμηνου. Ειδικά όμως για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
 
Η αποζημίωση αδείας για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους αναγνωρίζεται ασφαλιστικά βάσει του άρθρου 17 του Ν.2336/1995 ο οποίος συγκεκριμένα ορίζει ότι:
 
« Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1346/1983, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής:
 
"Ειδικότερα για τους απασχολουμένους εποχιακά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, ορίζεται ότι κατά τη λήξη της εποχιακής τους απασχόλησης με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούνται αποδοχών αδείας δύο (2) ημερών κατά μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη σε αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο. Για απασχόληση μικρότερη από μήνα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.
 
Ο χρόνος της ετήσιας άδειας δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ετησίως. Ο χρόνος της άδειας αυτής είναι χρόνος εν ασφαλίσει, οι δε αποδοχές υπόκεινται στις νόμιμες υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων κρατήσεις, αναγνωρίζονται δε ως ημέρες που διανύθηκαν σε καθεστώς απασχόλησης οπό τον Ο.Α.Ε.Δ.»
 
Όμως η ασφαλιστική αναγνώριση των ημερομισθίων που αντιστοιχούν στην αποζημίωση αδείας δεν παρατείνει την εργασιακή σχέση. Το δίμηνο λοιπόν μετράει από την ημερομηνία λήξης της εργασιακής σχέσης που είναι η 19/10. ʼρα σωστά ο ΟΑΕΔ μετράει τα ημερομίσθια έως την 19/8.
 
Από το Νόμο δεν προβλέπεται οι ημέρες εργασίας να είναι συνεχόμενες προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Έτσι εάν ο εργαζόμενος επαναπροσληφθεί για τόσες ημέρες, όσες υπολείπονται για την συμπλήρωση του διμήνου, θα μπορέσει να λάβει επίδομα ανεργίας.
 
17.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.