17 Δεκεμβρίου 2007

Εκπρόθεσμη εκτύπωση βιβλίων Β κατηγορίας

Πελάτης που ήρθε στο γραφείο μου, έχει από τον προηγούμενο λογιστή, εκτυπωμένους τους μήνες 02/2006 έως και σήμερα, σε βιβλία που η θεώρηση τους έγινε τον Ιούλιο του 2007. Αφορά ατομική επιχείρηση με βιβλία Β΄ κατηγορίας. Ποιές είναι οι συνέπειες; Υπάρχει κάποια λύση για το πρόβλημα αυτό; Η επιχείρηση δεν έχει ελεγθεί για τις χρήσεις αυτές ούτε έχει κάνει αυτοπεραίωση!
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. γιατί η εκτύπωση των βιβλίων είναι εκπρόθεσμη.
 
Η εκπρόθεσμη εκτύπωση των βιβλίων θεωρείται αυτοτελής παράβαση για την οποία το πρόστιμο υπολογίζεται με τη βάση υπολογισμού 1 και με συντελεστή βαρύτητας 1, δηλαδή 586,00 € Χ 1 = 586,00 € (περίπτωση ι. παρ.8, άρθρου 5, του Ν.2523/1997).
 
Σημειώνεται ότι βάσει των παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου:
 
1.Για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού, που διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσης, επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο. Ειδικά, αν διαπιστώνονται στον ίδιο χρόνο, πράξεις ή παραλείψεις, που αφορούν το ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, επιβάλλεται κατά περίπτωση το βαρύτερο πρόστιμο.
 
2.Πράξεις ή παραλείψεις, που συνιστούν παράβαση των διατάξεων αυτών και ανάγονται σε περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους κρίνονται αυτοτελώς, και εκδίδεται χωριστή, κατά διαχειριστική περίοδο, απόφαση επιβολής προστίμου.
 
Επίσης στην εγκύκλιο του Ν.3052/2002, ΠΟΛ.1239/16.10.2002 αποσαφηνίζεται ότι  διευρύνονται οι περιπτώσεις συγχώνευσης των κυρώσεων για παραβάσεις και ορίζεται ότι, εφόσον διαπιστώνονται από τον ίδιο έλεγχο (την ίδια χρονική στιγμή ή στην ίδια διαχειριστική περίοδο) περισσότερες από μία πράξεις ή παραλείψεις, στο ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, που επισύρουν γενικές (με συντελεστή βαρύτητας ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας) ή αυτοτελείς παραβάσεις, επιβάλλεται μόνο ένα πρόστιμο, το βαρύτερο. Για τον προσδιορισμό του βαρύτερου προστίμου, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει κατά παράβαση. Αν το οικονομικό αποτέλεσμα είναι ίσο, επιβάλλεται το πρόστιμο της βαρύτερης διοικητικής ποινής (δηλαδή της βαρύτερης καταλογισθείσας παράβασης).
 
Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι θα επιβληθούν δύο πρόστιμα (ένα για κάθε χρήση) των 586,00 €, τα οποία σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή δικαστικού συμβιβασμού μειώνονται στο 1/3, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα Ευρώ.
 
17.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.