6 Δεκεμβρίου 2007

Ανέγερση οικοδομής

Επιχείρηση απασχολεί οικοδόμους για ανέγερση για μερικές μέρες ο καθένας. Απαιτείται να κατατεθεί η κάρτα πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και η καταβολή ΦΜΥ 3 % στην ΔΟΥ για ημερομίσθιο πάνω των 24 ευρώ; Με την ίδια άδεια οικοδομής όμως ανεγείρονται δυο οικοδομές και καταθέτουν από κοινού ΑΠΔ. Το θέμα είναι ότι η μια αναγείρεται για επιχείρηση και τηρεί βιβλία εσόδων - εξόδων ατομική. Πως μπορώ να ξεχωρίσω και να καταχωρήσω το κόστος της μισθοδοσίας για την ατομική επιχείρηση στα βιβλία της; Από το ΙΚΑ επειδή υπάρχει ένας ΑΜΟΕ μου πρότειναν ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους για τα ένσημα που θα πληρώσει ο καθένας και με αυτό να καταχωρηθεί το κόστος στα βιβλία. Τι μου προτείνεται να κάνω για να μην έχω πρόβλημα σε περίπτωση ελέγχου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Παρ’ όλο που στην πράξη συνηθίζεται από πολλές επιχειρήσεις να μην καταθέτουν κάρτα πρόσληψης για τους οικοδόμους και που ο ίδιος ο ΟΑΕΔ αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με ελαστικότητα, η αντιμετώπιση αυτή δεν βρίσκει έρεισμα στο Νόμο, αφού ο Ν.2656/1953 με το άρθρο 5 ορίζει την υποχρέωση του εργοδότη να αναγγείλει την πρόσληψη εργαζομένου στον ΟΑΕΔ (τότε Γ.Ε.Ε.) εντός 8 ημερών, χωρίς να εξαιρεί τους οικοδόμους. Έτσι θεωρούμε ότι υφίσταται υποχρέωση αναγγελίας της πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.
 
Επίσης για την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% ισχύει ότι και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Δηλαδή στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από  είκοσι τέσσερα (24) ευρώ. Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από είκοσι τέσσερα (24) ευρώ δεν θα γίνεται  παρακράτηση του φόρου (ΠΟΛ.1142/18.12.2006).
 
Για το τρίτο θέμα που θέτετε, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εγκ. 1013546/102/25.04.1996 που προβλέπει τη δυνατότητα διαχωρισμού τέτοιου είδους δαπανών κατ’ αναλογία του όγκου ή της επιφάνειας της κάθε οικοδομής και το άρθρο 15 του Κ.Β.Σ., έχουμε τη γνώμη και εφ’ όσον απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε υπόχρεος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο μη επιτηδευματίας ιδιώτης:
 
Α. Να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ τους σύμφωνα με την οποία ο επιχειρηματίας θα υποχρεούται να καταβάλλει ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνει ο ιδιώτης στο ΙΚΑ, το οποίο ποσοστό θα είναι ανάλογο του ποσοστού της οικοδομής που θα ανήκει στην επιχείρηση (Η οποία σύμβαση θα γίνεται γνωστή στη Δ.Ο.Υ. με την υποβολή της κατάστασης συμφωνητικών του άρθρου 8, του Ν.1882/1990).
 
Β. Για την καταβολή του ποσού από την επιχείρηση στον ιδιώτη να εκδίδεται απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 (η οποία έχει χαρτόσημο 3% + ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%) και να διαφυλάσσεται μαζί με κάθε αποδεικτικό μέσο του ποσού που κατεβλήθη στο ΙΚΑ, δηλαδή αντίγραφο της ΑΠΔ, του γραμματίου είσπραξης κλπ. Επίσης η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει (βάσει της άδειας οικοδομής, του σχεδίου κλπ.) ότι το ποσοστό της οικοδομής που της ανήκει είναι πράγματι αυτό που αναφέρεται στη σύμβαση.
 
Γ. Με βάση την παραπάνω απόδειξη δαπάνης να κάνει τη σχετική καταχώριση του εξόδου στα βιβλία της
 
6.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.