4 Δεκεμβρίου 2007

Φορολογία εργολάβων

Κατασκευή ακινήτου από ιδιώτη με ανάθεση σε εργολάβο. 1. Με τα υλικά που θα αγοραστούν θεωρείται οτι η κατασκεύη έγινε με ίδια υλικά του εργολάβου οπότε θα φορολογηθεί με συντελεστή 12%; 2. Με το εργολαβικό προσύμφωνο να γίνεται (μετά από 1.1.2007) πρέπει να υπολογιστεί λογιστικό αποτέλεσμα; (παρακαλώ στείλτε παράδειγμα) 3. Τι έξοδα αναγνωρίζονται για την εργολαβία αυτού του είδους; 4. Επίσης ο εργολάβος απασχολεί στο γραφείο του 2 υπαλλήλους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, στο Ε3 οι δαπάνες αυτές συμπληρώνονται; Επίσης ισχύει το ίδιο για τις αποσβέσεις παγίων στοιχείων; 5. Τι σημαίνει οτι για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργολαβική κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή οικοδομών ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που εκτελέστηκε κατά την διάρκεια της χρήσης; (παρακαλώ στείλτε παράδειγμα) 6. Σε αυτή την περίπτωση κατασκευής ο εργολάβος τί στοιχείο εκδίδει όταν παραδίδει την οικοδομή για την εργασία και τα υλικά που χρειάστηκαν για την ανέγερση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1. Εφ’ όσον η κατασκευή του ακινήτου έγινε με υλικά του εργολάβου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων β, των παρ.4 και 5, του άρθρου 34, του ΚΦΕ. Σύμφωνα με αυτές :
 
Α. Ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης.
 
Β. Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών ισχύει συντελεστής καθαρού κέρδους 12% ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.
 
Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για έργα που αναλαμβάνονται από 1/1/2007 και μετά.
 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω η επιχείρηση θα προσδιορίσει κατ’ αρχήν λογιστικά τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη της. Περίπτωση εφαρμογής του συντελεστή 12%, και μάλιστα προσαυξημένου, θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση διαπίστωσης μελλοντικά από τον έλεγχο ανακρίβειας ή ανεπάρκειας των βιβλίων. (Βλ. σχετικά και άρθρο του κ. Καζαντζή στο τεύχος Νοεμβρίου 2007 ή στο site με χρήση του κωδικού πρόσβασης).
 
2. Το λογιστικό αποτέλεσμα προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του Κ.Φ.Ε. Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για έκπτωση είναι κατ’ αρχήν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 31. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 21, του ιδίου άρθρου δαπάνες που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τις οποίες έχει γίνει δεκτό με διοικητικές λύσεις και με τη δικαστηριακή νομολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, περιλαμβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ενώ επίσης και οι δαπάνες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κάθε χρόνο.
 
Σε εφαρμογή των παραπάνω έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί και πρέπει να μελετηθούν οι εξής αποφάσεις - ΠΟΛ :
 
Για τις εκπιπτόμενες δαπάνες : 1005/2005, 1028/2006, 1056/2007
 
Για τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες : 1029/2006 και 1057/2007.
 
3. Για τον χρόνο έκδοσης των παραστατικών του ΚΒΣ και για το είδος των παραστατικών που εκδίδονται κατά περίπτωση ισχύουν με βάση το έγγραφο του Υπ. Οικ. με αρ.πρωτ. 105712/19.05.2003 τα εξής :
 
Α. Για τον χρόνο έκδοσης των στοιχείων :
 
Ο χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων αξίας των τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, δε συνδέεται με το χρόνο έκδοσης των δελτίων αποστολής με τα οποία διακινήθηκαν υλικά προς το έργο, αλλά με την ολοκλήρωση, παράδοση ή επιμέτρηση του έργου και συγκεκριμένα για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα :
 
- Σε ένα μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και εντός της ίδιας φορολογικής περιόδου (Φ.Π.Α.) που έγινε η επιμέτρηση.
- Αν δεν έχει γίνει επιμέτρηση, κατά την παράδοση του έργου.
- Εάν δεν παραδοθεί το έργο μέχρι το τέλος της χρήσης, τιμολογείται το τμήμα του έργου που έχει εκτελεστεί.
 
Β. Για το προσήκον παραστατικό του ΚΒΣ :
 
α) Όταν εκτελείται ένα νέο τεχνικό έργο με υλικά του εργολάβου, πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης ή Α.Λ.Π., γιατί πρόκειται για παραγωγή και πώληση αγαθού (τεχνικού έργου).
 
β) Όταν εκτελείται ένα τεχνικό έργο με υλικά του κύριου του έργου, δηλαδή του ιδιοκτήτη, εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, γιατί πρόκειται για προσφορά υπηρεσιών κατασκευής τεχνικού έργου.
 
γ) Όταν γίνονται επισκευές, συντηρήσεις ή βελτιώσεις τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, λαμβάνει χώρα παροχή υπηρεσιών, εφόσον χρησιμοποιούνται υλικά του εργολάβου και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, οπότε εκδίδονται τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
 
Παράδειγμα
 
Εργολάβος αναλαμβάνει την κατασκευή από μπετόν του σκελετού οικοδομής που ανεγείρει ιδιώτης. Για την εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα σχέδια 100 μ3 μπετόν και η τιμή που έχει συμφωνηθεί είναι 50.000,00 + ΦΠΑ, με υλικά του εργολάβου. Η εργασία ξεκινάει τον 12/2007 και δεν έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2007. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν έως την 31/12 ο εργολάβος έχει κατασκευάσει ένα μέρος του έργου που αντιστοιχεί με την χρήση 30 μ3 μπετόν.
 
Με βάση τα παραπάνω ο εργολάβος πρέπει :
 
1. Να εκδώσει ΑΛΠ (ή τιμολόγιο πώλησης, κατά περίπτωση).
 
2. Για το τμήμα του έργου που έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12 πρέπει να εκδώσει ΑΛΠ με αξία 50.000,00 Χ (30/100) = 15.000,00 + ΦΠΑ.
 
3. Το υπόλοιπο έργο θα τιμολογηθεί κατά την παράδοσή του, εκτός εάν δεν έχει αυτή ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2008, οπότε θα τιμολογηθεί το μέρος του έργου που ολοκληρώθηκε εντός του 2008 κ.ο.κ.
 
4. Προκειμένου να μπορέσει να υπολογίσει το κόστος του, θα πρέπει να διενεργήσει απογραφή την 31/12 ώστε να μπορέσει να υπολογίσει το κόστος των αναλωθέντων υλικών. Επίσης να προχωρήσει στην κατάρτιση φύλλου μερισμού για τα έξοδά του, ώστε να διαχωριστούν σε αυτά που βαρύνουν το κόστος και στα λειτουργικά έξοδα.
 
4.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.