3 Δεκεμβρίου 2007

Εκτέλεση εργασίας από εταιρεία του εξωτερικού στην Ελλάδα

Κοινοπραξία, έχουσα έδρα την Ελλάδα, έχει αναλάβει την κατασκευή εργοστασίου στην Ελλάδα. Την συναρμολόγηση μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού την έχει αναθέσει ως υπεργολάβο σε εταιρεία από την Σερβία. Η εταιρεία από την Σερβία για την παρεχόμενη εργασία θα χρησιμοποιήσει δικούς της υπαλλήλους. Ως αμοιβή έχει συμφωνηθεί ένα ορισμένο ποσό ανά ώρα ανάλογα με τις ώρες εργασίας. Ερώτημα: Για την καταβαλλόμενη αμοιβή στην εταιρεία από την Σερβία, για την παρεχόμενη από αυτή υπηρεσία, υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου και καταβολής ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, του Κ.Ν.2859/2000, τόπος φορολόγησης είναι η Ελλάδα. Εάν η υπηρεσία, αφορά μόνο τη διάθεση προσωπικού, για την πραγματοποίηση των εργασιών, από την Σερβική εταιρεία, υπάγεται στην περίπτωση στ, της παρ.3, του άρθρου 14, του Κ.Ν.2859/2000 και σε αυτή την περίπτωση υπόχρεος στον φόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35,παρ.1, περ.δ-γγ, του ιδίου Νόμου είναι ο λήπτης της υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1005/1993, άρθρο 1, σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχει λόγος υποβολής έκτακτης δήλωσης, αλλά ο αναλογών ΦΠΑ αποδίδεται με την περιοδική δήλωση της οικείας περιόδου. Με την ίδια δήλωση ασκείται και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου (χρεωπίστωση).
 
Εάν η υπηρεσία που σας παρέχει η Σερβική εταιρεία είναι διαφορετική (π.χ. είναι και προμηθευτής των ειδών που συναρμολογεί κλπ.), πράγμα που εξαρτάται από το ακριβές περιεχόμενο της μεταξύ σας σύμβασης, υπάρχει κατ’  αρχήν υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από την Σερβική εταιρεία, ο οποίος θα εισπράξει και θα αποδώσει τον αναλογούν ΦΠΑ. Εάν η Σερβική εταιρεία δεν πράξει έτσι, τότε βάσει της περ. δ-δδ, της παρ.1, του άρθρου 35, του ιδίου Νόμου, υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είστε πάλι εσείς. Σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει βάσει της ΠΟΛ. 1214/1994 υποχρέωση υποβολής έκτακτης δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή η περιοδική δήλωση συμπληρώνεται ως άνω και το καταβληθέν με την έκτακτη δήλωση ποσό μεταφέρεται στα προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών.
 
Για το φόρο εισοδήματος έχει εφαρμογή η παρ.9, του άρθρου 13, του Κ.Ν.2238/1994. Η παράγραφος αυτή έχει ισχύ για αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς που αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα με την διευκρίνιση στο τέλος της παραγράφου ότι : «οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων». Για το ποσοστό παρακράτησης υπάρχουν δύο περιπτώσεις :
 
1. Οκτώ και εβδομήντα πέντε τοις εκατό (8,75%) στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων χωρίς την αξία των υλικών για έργα για τα οποία ο εργολήπτης δεν χρησιμοποιεί δικά του υλικά
 
2. Τέσσερα και είκοσι τοις εκατό (4,20%) στη συνολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών έργων, γενικά, εάν στην αξία του έργου περιλαμβάνονται και τα υλικά.
 
Ο φόρος που επιβάλλεται στις πιο πάνω περιπτώσεις παρακρατείται από τον, υπόχρεο για την καταβολή, εργοδότη κατά την εκάστοτε πίστωση ή την καταβολή της αξίας του έργου στο δικαιούχο και αποδίδεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.
 
Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των αλλοδαπών εταιριών και οργανισμών για τα κέρδη που αποκτούν από τις εργασίες αυτές.
 
3.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.