26 Νοεμβρίου 2007

Υποχρεώσεις εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ενδιαφερόμαστε να ιδρύσουμε ένα φορέα μη κερδοσκοπικό που θα έχει ως έναν από τους σκοπούς του την συλλογή, αποθήκευση ,δεματοποίηση και αποστολή χαρτιού, σε εταιρείες ανακύκλωσης η εμπόρους . Το ερώτημα μου είναι ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων ως προς τον ΚΒΣ. ΦΠΑ και το Εισόδημα.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Από το ερώτημά σας προκύπτει ότι η εταιρεία που θα ιδρύσετε θα είναι Αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι σκοπός της θα είναι η προώθηση των οικονομικών συμφερόντων των μελών της και όχι κοινωφελείς σκοποί.
 
Με βάση αυτό η εταιρεία έχει, όσον αφορά τον Κ.Β.Σ., όλες τις υποχρεώσεις που έχουν και οι λοιποί επιτηδευματίες, δηλαδή υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και συγκεκριμένα με βάση την παρ.1, του άρθρου 2, του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) οφείλει να τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, που προβλέπει ο κώδικας αυτός. Τούτο συμβαίνει γιατί σύμφωνα με το ίδιο άρθρο τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν μεταξύ άλλων και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες. Αντιμετωπίζεται δηλαδή διαφορετικά από τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ.3, του ιδίου άρθρου που θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες τους εκείνες που υπάγονται σε ΦΠΑ ή σε φόρο εισοδήματος. Τα παραπάνω έχουν υιοθετηθεί από την διοίκηση με την ΠΟΛ. 1031/2001.
 
Όσον αφορά τον ΦΠΑ, επίσης δεν ισχύουν για την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία οι απαλλακτικές διατάξεις της περίπτωσης ιε, της παρ.1, του άρθρου 22, του κώδικα ΦΠΑ (Κ.Ν. 2859/2000), σύμφωνα με την οποία απαλλάσσεται του ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, γιατί προϋπόθεση χορήγησης της απαλλαγής αυτής είναι τα παραπάνω πρόσωπα να επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς. Ως νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς θεωρούνται εκείνα που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, μετά από έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΟΛ.1282/1992).
 
Τέλος όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 2, του Κ.Φ.Ε. (Κ.Ν.2238/1994) σε φόρο υπόκεινται μεταξύ άλλων και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες. Σύμφωνα μάλιστα με την παρ.1, του άρθρου 10, του ιδίου Νόμου, τα κέρδη της αστικής εταιρείας φορολογούνται με συντελεστή 25%. Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, υποκείμενο σε φόρο θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από καθαρά εμπορικές δραστηριότητες ή την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Αντίθετα οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων, για να φορολογηθούν. Φυσικά, τα ποσά των χορηγιών που παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους υπόψη φορείς μειώνουν το κόστος αυτών (ΠΟΛ.1031/2001).
 
26.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.