23 Νοεμβρίου 2007

Υπεραξία ετερόρρυθμης εταιρείας

Ετερόρρυθμη εταιρεία παρουσιάζει κέρδη το έτος 2004 40.000€, το έτος 2005 50.000€ μείον αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.3220/2004, 10.000€ = 40.000€, το έτος 2006 30.000€. δηλαδή σύνολο 120.000€ ή 110.000€ αντίστοιχα. Η ερώτηση είναι εάν κατά τη μεταβίβαση ποσοστών, για το μέσο όρο των κερδών θα υπολογισθούν τα συνολικά καθαρά κέρδη 120.000 / 3= 40.000 ή θα αφαιρεθούν τα αφορολόγητα αποθεματικά και θα υπολογισθεί η υπεραξία στο 110.000 / 3 = 36.667;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Για τον υπολογισμό της υπεραξίας που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία μεριδίων ετερόρρυθμης εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ΠΟΛ. 1053/2003. Σύμφωνα με αυτήν για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας ισχύουν τα εξής :
 
1. Όταν δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., λαμβάνεται ο μέσος όρος των κατά δήλωση εισοδημάτων κάθε πηγής των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση, που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της.
 
2. Αν τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., λαμβάνεται ο μέσος όρος των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση, όπως αυτά προκύπτουν από τους οικείους ισολογισμούς.
 
3.Εάν τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης είναι λιγότερα από πέντε (5) λαμβάνονται υπόψη αυτά τα έτη.
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και σύμφωνα με το γεγονός ότι ο σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού, έχει να κάνει με την κατάσταση διανομής των κερδών της χρήσης και όχι με τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της, ως καθαρά κέρδη για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας της παραπάνω επιχείρησης θα ληφθούν για την χρήση 2005 τα 50.000,00 €. Εφιστούμε την προσοχή σας επίσης στο γεγονός ότι για τον υπολογισμό της άυλης αξίας λαμβάνονται υπ’ όψιν τα αποτελέσματα των 5 τελευταίων ετών και όχι των 3, που αναφέρετε στο ερώτημά σας, εκτός εάν η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει 5 έτη λειτουργίας οπότε ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.
 
23.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.