16 Νοεμβρίου 2007

Έκδοση στοιχείων τοπογραφου

Τεχνολόγος Τοπογράφος Μηχανικός, φτιάχνει τοπογραφικά διαγράμματα. Θέλω να ρωτήσω πως θα κόβεται η ΑΠΥ & ποιές υποχρεώσεις απορρέουν σχετικά με την προκαταβολή φόρου, όταν : 1. Εκδίδει ΑΠΥ προς ιδιώτες για να χρησιμοποιήσουν το τοπογραφικό για συμβολαιογραφική πράξη (συμβόλαια κλπ) 2. Εκδίδει ΑΠΥ προς ιδιώτες για να εκδώσουν οικοδομική άδεια 3. Εκδίδει ΑΠΥ προς επιτηδευματίες, για συμβόλαια ή για οικοδομική άδεια. 4. Η είσπραξη της αμοιβής πρέπει να γίνεται μέσω της ΕΤΕ; (Ο συγκεκριμένος μηχανικός έχει ασφάλεια ΤΕΒΕ και δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ.) Θα ήθελα για τα παραπάνω να μου υποδείξετε και τις αντίστοιχες διατάξεις!
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η υποχρέωση καταβολής προκαταβλητέου φόρου ρυθμίζεται με το άρθρο 52, του Κ.Φ.Ε. (Κ.Ν. 2238/1994), παράγραφος 4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω άρθρο, για τους τοπογράφους μηχανικούς, υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής φόρου 4% επί της νόμιμης αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων  που αφορούν τις εργασίες της παρ.5δ, του άρθρου 49, του ιδίου Νόμου. Δηλαδή γεωδαιτικές, φωτογραμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές μελέτες.
 
Για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα ο συντελεστής είναι 10% επί της νόμιμης αμοιβής. Επίσης ο συντελεστής 10% ισχύει και για την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων όπως και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης  για τα έργα αυτά (Παρ. 4β, άρθρου 52, του Κ.Φ.Ε.).
 
Τέλος για τυχόν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής φόρου του άρθρου 52, αλλά εάν η υπηρεσία παρέχεται σε επιτηδευματία, αυτός είναι υποχρεωμένος να παρακρατήσει (και να αποδώσει στην δική του Δ.Ο.Υ.) φόρο 20% επί της συνολικής αμοιβής, βάσει του άρθρου 58, του Κ.Φ.Ε.
 
ʼρα το κριτήριο, στις δύο πρώτες περιπτώσεις που είναι οι συνήθεις, δεν είναι το αν η υπηρεσία παρέχεται σε ιδιώτη ή επιτηδευματία αλλά το είδος αυτής. Σημειώνουμε μάλιστα ότι το είδος της εργασίας θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια στην Α.Π.Υ. που θα εκδοθεί, αφού πέρα από το γεγονός ότι αυτό επιβάλλεται από τον Κ.Β.Σ., επιδρά και στο ποσοστό με το οποίο θα διενεργηθεί η παρακράτηση (προκαταβολή) του φόρου.
 
Επίσης όσον αφορά την Α.Π.Υ., στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής φόρου, αυτή εκδίδεται χωρίς αναγραφή του ποσού του προκαταβλητέου φόρου, γιατί υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο μηχανικός και όχι ο πελάτης.
 
Σχετικά με τον τρόπο απόδοσης του προκαταβαλλόμενου φόρου, αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του δικαιούχου των αμοιβών αρχιτέκτονα ή μηχανικού με την υποβολή δήλωσης, πριν από τη θεώρηση των μελετών ή σχεδίων ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου της αμοιβής, τη διεύθυνση του, τη νόμιμη ή συμβατική κατά περίπτωση αμοιβή, τον προκαταβλητέο φόρο, την αρμόδια για τη φορολογία Δ.Ο.Υ. του ίδιου και εκείνου που του ανέθεσε τη σύνταξη της μελέτης ή των σχεδίων ή την επίβλεψη, πλην των περιπτώσεων που την ανάθεση έκανε το Δημόσιο. Η υπηρεσία του Δημοσίου που είναι αρμόδια για τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή για τη χορήγηση της άδειας, απαγορεύεται να προβεί στη θεώρηση ή στη χορήγηση της άδειας, αν δεν καταβληθεί προηγουμένως στη Δ.Ο.Υ. το οφειλόμενο ποσό του προκαταβλητέου φόρου. Η καταβολή αποδεικνύεται με την προσκόμιση του οικείου τριπλότυπου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (Παρ. 4, άρθρου 52, Κ.Ν. 2238/1994).
 
Τέλος η υποχρέωση καταβολής της πληρωμής μέσω ΕΤΕ, αφορά κυρίως τους επιβλέποντες μηχανικούς και ισχύει στις περιπτώσεις:
  • Έκδοσης οικοδομικής αδείας, όπου σύμφωνα με το Π.Δ. της 8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795 Δ΄) «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» για την έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει, απαραιτήτως, να προσκομισθεί, μαζί με τη σχετική αίτηση, το αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή Μηχανικού (άρθρο 3, δικαιολογητικό ιγ, του παραπάνω Π.Δ.) και
  • Επίβλεψης των εργασιών για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1984 «Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοσης αυτής στους δικαιούχους» και περιλαμβάνει το σύνολο της αμοιβής επίβλεψης των στατικών εργασιών και της θερμομόνωσης, την αμοιβή επίβλεψης των αρχιτεκτονικών εργασιών και το σύνολο της αμοιβής επίβλεψης των ηλεκτρικών, μηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

16.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.