13 Νοεμβρίου 2007

Ανεπάρκεια τεχνικής εταιρείας

α) Ποιές είναι οι φορολογικές συνέπειες σε περίπτωση που τα βιβλία κριθούν ως ανεπαρκή (τήρηση Β΄ αντί για τήρηση Γ΄ κατηγορίας) μιας ομόρρυθμης τεχνικής εταιρείας Δημοσίων & Ιδιωτικών τεχνικών έργων; β) Αν τα κέρδη που προσδιοριστούν εξωλογιστικά, είναι μικρότερα από τα λογιστικά που προκύπτουν από τα βιβλία β΄ κατηγορίας, ποια λαμβάνονται υπόψη προς φορολόγηση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατ’ αρχήν ο έλεγχος ορθά έκρινε τα βιβλία ανεπαρκή, καθώς σύμφωνα με την περίπτωση β, της παρ.3, του άρθρου 30, του Κ.Β.Σ., η τήρηση από τον επιτηδευματία κατώτερης κατηγορίας βιβλίων από αυτή στην οποία ανήκει, συνιστά λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων. Κατά συνέπεια θα υπάρξει εξωλογιστικός προσδιορισμός των κερδών.
 
Για τις εταιρείες που αναλαμβάνουν δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα ο προσδιορισμός των εξωλογιστικών κερδών γίνεται με την εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων ως εξής :
 
Α) Ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από δημόσια τεχνικά έργα που αφορούν:
 
• Την εργολαβική κατασκευή τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γενικώς (ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα που πιστοποιούνται με τους οικείους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα οποία μειώνονται με τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία αποδίδονται).
 
• Την εργολαβική κατασκευή τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γενικώς (ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα που πιστοποιούνται με τους οικείους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα οποία μειώνονται με τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία αποδίδονται).
 
• Την εκτέλεση έργου χωρίς τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που έχει εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της χρήσης χωρίς να υπολογιστεί η αξία των υλικών).
 
Επί των παραπάνω ακαθάριστων εσόδων εφαρμόζεται συντελεστής καθαρού κέρδους 10%.
 
Β) Ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν την εργολαβική κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή οικοδομών ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες (ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, όπως αυτό προσδιορίζεται εξωλογιστικά από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ, της παρ.2, του άρθρου 30, του Κ.Φ.Ε.). Επί των παραπάνω ακαθάριστων εσόδων εφαρμόζεται συντελεστής 12%.
 
Γ) Ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν την εκτέλεση έργου χωρίς τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που έχει εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της χρήσης χωρίς να υπολογιστεί η αξία των υλικών, όπως αυτό υπολογίζεται εξωλογιστικά με τον τρόπο που αναφέραμε και στην περίπτωση β). Επί των ακαθάριστων εσόδων αυτών, εφαρμόζεται συντελεστής καθαρού κέρδους 25%.
 
Ωστόσο στην περίπτωσή σας οι παραπάνω συντελεστές καθαρού κέρδους θα διπλασιαστούν γιατί ο εξωλογιστικός προσδιορισμός οφείλεται σε τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από αυτήν στην οποία ανήκετε (Παράγραφος 5, άρθρου 34, του Κ.Ν. 2238/1994). Έτσι στα παραπάνω ακαθάριστα έσοδα θα εφαρμοστούν συντελεστές 20%, 24% και 50% αντίστοιχα.
 
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, τα προσδιορισθέντα από τον έλεγχο λογιστικά κέρδη θα συγκριθούν με τα εξωλογιστικώς προσδιορισθέντα (σύμφωνα με τα παραπάνω) και τελικά θα ληφθούν υπ’ όψιν τα μεγαλύτερα (Παρ. 2, άρθρου 32, του Κ.Ν. 2238/1994).
 
13.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.