12 Νοεμβρίου 2007

Πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 (ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΟΥ)

Υπόχρεος, με δραστηριότητα «Εκμετάλλευση Ανυψωτικού Μηχανήματος», τηρούσε κανονικά το πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 του ΚΒΣ, για το συγκεκριμένο μηχάνημα (γερανός). Στη συνέχεια , μετά την εκποίηση αυτού του μηχανήματος και την αγορά νέου, εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί και να ενημερώνει το ίδιο βιβλίο για το καινούργιο ανυψωτικό μηχάνημα (ενώ έπρεπε να θεωρήσει άλλο). Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικώς με το ύψος του προστίμου που είναι δυνατόν να επιβληθεί, καθώς και για το ενδεχόμενο να μην υπάρξουν κυρώσεις, δεδομένου ότι ο υπόχρεος επιτηδευματίας, ουσιαστικά δεν έχει φοροδιαφύγει, αφού εξέδιδε κανονικά τις αποδείξεις και πραγματοποιούσε τις εγγραφές του νέου μηχανήματος (έστω και σε λάθος βιβλίο).
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση το άρθρο 10 παρ.5 περ.ιζ, ο εκμεταλλευτής αυτοκινουμένων μηχανημάτων έργων, τηρεί για κάθε μηχάνημα, βιβλίο έργων, στο οποίο καταχωρίζει:
 
1. Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εργοδότη.
2. Τη διεύθυνση ή τη θέση του έργου.
3. Το είδος του έργου.
4. Το ποσό της αμοιβής που συμφωνείτα   και,
5. Τη χρονολογία έναρξης  και λήξης του έργου.
 
Το βιβλίο τηρείται επί του μηχανήματος και αφορά την εκμετάλλευση αυτού σε έργα τρίτων, έναντι αμοιβής. Συνεπώς , υπόχρεος σε τήρηση του βιβλίου αυτοκινούμενου μηχανήματος έργων, είναι αυτός που αποκτά εισόδημα από την εκμετάλλευση του μηχανήματος, παρέχει δηλαδή υπηρεσίες (ΠΟΛ 1206/17-7-1996).
 
Εάν συμφωνείται ωριαία αμοιβή, αναγράφεται κάθε φορά και η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας.
 
Το βιβλίο ενημερώνεται με την έναρξη του έργου και επί ωριαίας αμοιβής, η ενημέρωση γίνεται με την έναρξη και λήξη της εργασίας ( ΚΒΣ ,άρθρο 17 παρ.10κ).
 
ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ
 
α/α
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Εργοδότη
Διεύθυνση Εργοδότη
Διεύθυνση Εργου
Είδος Εργου
 
Χρονολογία
Εναρξης Λήξης
Ωρα
Εναρξης Λήξης
Αμοιβή
 
Με βάση το άρθρο 30 παρ.4, περ. ε τα βιβλία και τα στοιχεία της Δεύτερης και Τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, κρίνονται ανακριβή όταν δεν τηρούνται, δεν διαφυλλάσσονται ή δεν επιδεικνύονται στον τακτικό φορολογικό έλεγχο τα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10, ή δεν καταχωρίζονται σαυτά συναλλαγές, ή καταχωρίζονται σαυτά ανακριβώς τα στοιχεία που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής. Θέλουμε να επισημάνουμε στο σημείο αυτό, ότι η δική σας η παράβαση χαρακτηρίζεται ως μη τήρηση βιβλίου και όχι ως πλημμελής τήρηση ή ανακριβής κ.λπ. Τούτο, γιατί ο νομοθέτης προβλέπει για κάθε αυτοκινούμενο μηχάνημα, ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο διακρίνεται από τον αριθμό κυκλοφορίας του και στο οποίο καταχωρίζονται οι συναλλαγές που το αφορούν. Συνεπώς, η παράβαση που έχει συντελεσθεί, στη περίπτωσή σας, περιγράφεται στο άρθρο 5, παρ.6 περ.β του Ν.2523/1997 (Ποινολόγιο), όπου χαρακτηρίζεται γενική παράβαση με Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1), ενώ ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται σε δύο (2). Ετσι, αν τηρούνται βιβλία Β’ κατηγορίας το πρόστιμο είναι: 586€Χ2=1172€ ή, αν τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας το πρόστιμο είναι: 880€Χ2=1760€. Ωστόσο, εσείς μπορείται να επικαλεσθείτε την περίπτωση (η) της παραγράφου 8 του ως άνω άρθρου του Ποινολογίου, το οποίο αναφέρει ότι «η μη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία, εφ’όσον έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδου, θεωρείται γενική παράβαση» και κατ’αυτήν την έννοια, να προσδιορισθεί το πρόστιμο με τον συντελεστή βαρύτητας ένα (1), της παραγράφου 6.
 
Ανεξαρτήτως όλων αυτών, έχετε την (περιορισμένη) δυνατότητα να ισχυρισθείτε, επικαλούμενοι την περίπτωση ζ, της παραγράφου 5, του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, στην οποία αναφέρεται ότι: «κατ’εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές παραβάσεις που δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων ως ανακριβών, ή δεν καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφ’όσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη (και δεν έχει προηγηθεί υπόδειξη από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο για την ορθή εφαρμογή τους)». Αναφερόμεθα δε, σε «περιορισμένη δυνατότητα», επειδή η σχολιαζόμενη παράβαση καταγράφεται ως ανακριβής (άρθρο 30 παρ.4,περ.ε του ΚΒΣ) και επομένως το βάρος πρέπει να δοθεί στο άλλο σκέλος της ως άνω διάταξης, ότι δηλαδή, δεν εμποδίζονται, εξ αιτίας της,οι ελεγκτικές επαληθεύσεις και ταυτόχρονα, οφείλεται σε παραδρομή.
 
12.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.