12 Νοεμβρίου 2007

Αμοιβή και προϋπηρεσία μερικώς απασχολουμένων

Σε συμβολαιογραφείο απασχολούνται 2 εργαζόμενες με πενθήμερη εργασία η «Α» 25 ώρες την εβδομάδα, και η «Β» 23 ώρες. Η «Α» έως την 30/09/2006 είχε συνολική προϋπηρεσία 19 χρόνια συμπληρωμένα, και αν εργαζόταν όλες τις ώρες ο μικτός μισθός της με τα επιδόματα θα ήταν 1273,72€ . Η «Β» έως 30/04/2006 είχε συνολική προϋπηρεσία 7 χρόνια συμπληρωμένα, και αν εργαζόταν όλες τις ώρες ο μικτός μισθός της με τα επιδόματα, θα ήταν 987,61€. Κάθε μήνα για να υπολογίσω το μισθό που αναλογεί στις 25 ή στις 23 ώρες που εργάζονται την εβδομάδα, κάνω τον εξής υπολογισμό: «Α»= 1273,72 : 25 * 6 :40=7,64€ ωρομίσθιο Μετά, 7,64 * 5 ώρες την ημέρα= 38,20 € ημερομίσθιο Μετά, 38,20 * 23 (π.χ. πραγματικές ημέρες εργασίας) = 878,60€ μικτός μισθός που αντιστοιχεί στις 25 ώρες εργασίας της «Α». Ομοίως και για τη «Β» Είναι σωστός ο υπολογισμός; Οι εργαζόμενες έχουν προσληφθεί ως υπάλληλοι μισθωτοί με μειωμένη απασχόληση. Κατά τη σύνταξη του πίνακα ωρών εργασίας του έτους 2007 αναρωτήθηκα αν στην «Α» π.χ. την 01/10/2007 πρέπει να της προσθέσω 1 έτος προϋπηρεσία εφ’ όσον από 01/10/2006-30/09/2007 έχει πραγματοποιήσει 260 ημερομίσθια και όχι 300 που μας κάνουν ένα (1) έτος προϋπηρεσίας. Πότε πρέπει να αλλάζει η προϋπηρεσία στους με μειωμένη απασχόληση εργαζόμενους; Πρέπει να λαμβάνω υπ όψιν μου τα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια, τους μήνες απασχόλησης, ή τις ώρες εργασίας σε ένα έτος; Όταν αθροίζω τις πραγματικές ώρες εργασίας από 01/10/2006 έως 30/09/2007 κα διαιρώ δια 6,66 βγαίνουν 1300 :6,66= 195 ημερομίσθια ενώ τα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια για το διάστημα είναι 260.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο τρόπος υπολογισμού του μισθού που αντιστοιχεί στις παραπάνω εργαζόμενες για την μερική απασχόλησή τους είναι σωστός.
 
Για την προϋπηρεσία των εργαζόμενων με μερική απασχόληση, ο Ν. 2639/1998 προβλέπει στο άρθρο 2, παρ.10 ότι : «ο χρόνος της μερικής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής οκτώ (8) ώρες εργασίας με μερική απασχόληση αντιστοιχούν σε μία (1) ημέρα προϋπηρεσίας». ʼρα στον υπολογισμό σας το σύνολο των ωρών εργασίας θα πρέπει να διαιρεθεί με το 8, προκειμένου να υπολογισθούν τα ημερομίσθια που λογίζονται ως προϋπηρεσία.
 
12.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.