6 Νοεμβρίου 2007

Απασχόληση Σαββάτου Κυριακής

Κάποιος εργαζόμενος απασχολήθηκε από Δευτέρα έως Κυριακή, δηλαδή 7 μέρες από 8 ώρες την ημέρα σε ξενοδοχείο. Θα θέλαμε να μας πείτε αν ο εργαζόμενος θα πληρωθεί με τα 7 ημερομίσθια και την προσαύξηση 75% της Κυριακής ή θα πληρωθεί με 5 ημερομίσθια και για τις 16 ώρες του Σαβ/κου θα υπολογιστούν υπερωρίες;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το θέμα της αμοιβής του εργαζόμενου την Κυριακή και το Σάββατο εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και για αυτό το σκοπό προτείνουμε να μελετήσετε το άρθρο του κ. Σταϊκούρα που δημοσιεύθηκε σε δύο μέρη στο περιοδικό, στα τεύχη Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2007, όπου αναλύεται διεξοδικά το ζήτημα.
 
Επιγραμματικά λοιπόν για την περίπτωση που αναφέρετε μπορούμε να πούμε τα εξής:
 
Κατ’ αρχήν η απασχόληση εργαζόμενου κατά την ημέρα του Σαββάτου και της Κυριακής απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση για ορισμένες επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που μεταξύ αυτών είναι τα ξενοδοχεία και οι υπάλληλοί τους, επιτρέπεται η απασχόληση κατά τις ημέρες αυτές. Σε αυτή όμως την περίπτωση για την εργασία της Κυριακής πρέπει να χορηγηθεί υποχρεωτικά μία άλλη ημέρα ανάπαυσης, εντός της εβδομάδας, εάν οι ώρες απασχόλησης υπερβαίνουν τις 5. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΒΔ 748/1966 οι εργαζόμενοι που θα  απασχοληθούν την Κυριακή περισσότερες από πέντε (5) ώρες δικαιούνται αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 24 συνεχών ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, οι οποίες αρχίζουν από την ώρα που έληξε η εργασία της συγκεκριμένης ημέρας της εβδομάδας. Η ημέρα της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης καθορίζεται από τον εργοδότη και υποχρεωτικά αναγράφεται στην κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας, που συντάσσεται ειδικά γι’ αυτήν την περίπτωση και υποβάλλεται για έγκριση στην κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
 
Στην περίπτωση που τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία και ο εργαζόμενος απασχοληθεί για 8 ώρες το Σάββατο και για 8 ώρες την Κυριακή, θα λάβει :
 
• Για μεν το Σάββατο αποζημίωση του άρθρου 904 του Αστικού Κώδικα περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, που ισούται με το απλό ωρομίσθιο, που προβλέπει η Σ.Σ.Ε. των ξενοδοχοϋπαλλήλων χωρίς τα επιδόματα γάμου, τέκνων, προϋπηρεσίας κλπ. Υπενθυμίζουμε ότι το ωρομίσθιο υπολογίζεται βάσει του μισθού, με την εφαρμογή του τύπου ωρομίσθιο = (μηνιαίος μισθός / 25 Χ 6) / 40.
 
• Για την 8ωρη απασχόληση της Κυριακής διακρίνουμε δύο περιπτώσεις :
 
1. Τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (ρεπό σε άλλη ημέρα της εβδομάδας).
 
Θα λάβει προσαύξηση 75% του 1/25 του νομίμου μισθού του (όχι επί πλέον ημερομίσθιο γιατί το ημερομίσθιο που αντιστοιχεί σε αυτό το χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό του). Υπενθυμίζουμε ότι νόμιμος μισθός είναι ο προβλεπόμενος από την Σ.Σ.Ε. και όχι ο καταβαλλόμενος που ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.
 
2. Παράνομη απασχόληση (μη χορήγηση ρεπό σε άλλη ημέρα)
 
Θα λάβει αμοιβή ίση με το 1/25 του μισθού του και προσαύξηση ίση με το 75% επί του καταβαλλόμενου ημερομίσθιου.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Έστω μισθωτός με καταβαλλόμενο μισθό 800,00 € (μικτά) και νόμιμο μισθό 700,00€ (μικτά) που εργάζεται επί 8 ώρες το Σάββατο και 8 ώρες την Κυριακή και δεν του χορηγείται ρεπό. Θα λάβει (εκτός από τον κανονικό μισθό του ):
 
Για την εργασία του Σαββάτου : (700,00 / 25 Χ 6 / 40) Χ 8 = 4,20 Χ 8 =  33,60 €.
 
Για την εργασία της Κυριακής : (800,00 / 25 Χ 6 / 40) Χ 8 = 4,80 Χ 8 =   38,40 €, πλέον 38,40 Χ 75% = 28,80 €, δηλαδή σύνολο 67,20 €.
 
Συνεπώς, το Σαββατοκύριακο, θα λάβει επί πλέον: 33,60+67,20=100,80€ (μικτά).
 
6.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.