6 Νοεμβρίου 2007

Εξοδα μισθωμένου λεωφορείου από Τουριστικό Πρακτορείο

Ποιές είναι οι λογιστικές εγγραφές τεκμαρτού εσόδου και εξόδου στα τουριστικά πρακτορεία, όταν έχουν μισθωμένα λεωφορεία για την διοργάνωση εκδρομών, με λήψη παραστατικών εξόδων τρίτων, ενώ χρεώνουν π.χ. 30€ ανά άτομο.Ποιά παραστατικά του ΚΒΣ θα εκδοθούν; Επίσης, το ενοίκιο του λεωφορείου και τα έξοδα κίνησής του θα καταχωρισθούν σε λογαριασμούς πακέτου ή κανονικά σε λογαριασμούς του Ε-ΓΛΣ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση το άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων, υπάγονται σε ειδικό καθεστώς υπολογισμού του φόρου αυτού, εφ’όσον και κατά το μέρος που για την πραγματοποίηση του ταξιδίου (ή της περιήγησης), χρησιμοποιούν προς άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών άλλων επιτηδευματιών, υποκειμένων στον φόρο. Ως φορολογητέα  αξία, για την επιβολή του ΦΠΑ, θεωρείται η μικτή αμοιβή του Πρακτορείου, η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση από το συνολικό ποσό που καταβάλλει ο πελάτης-ταξιδιώτης ή περιηγητής, του κόστους (μαζί με τον ΦΠΑ), με το οποίο (κόστος) επιβαρύνεται  το Πρακτορείο λόγω της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, από άλλους υποκείμενους, για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.
 
Από τα ανωτέρω, κατά συνέπεια, προκύπτουν τα εξής:
 
(α) Το Πρακτορείο πρέπει να χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του ταξιδιού, υπηρεσίες άλλων υποκειμένων στον φόρο, όπως του μεταφορέα, του ξενοδόχου,του εστιάτορα, του εκμεταλλευτή κέντρου διασκέδασης κ.λπ. Ολες αυτές οι υπηρεσίες λαμβάνονται υπ’όψη ως μια ενιαία υπηρεσία, την οποία θεωρείται ότι προσφέρει το Πρακτορείο προς τον ταξιδιώτη. Στο σημείο αυτό, θέλουμε ιδιαίτερα να επισημάνουμε, ότι η ανωτέρω ενιαία υπηρεσία, θεωρείται υπαγόμενη στο ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ, μόνο κατά το μέρος που προσφέρονται υπηρεσίες τρίτων.Επομένως, αν κάποιες υπηρεσίες προσφέρονται από το ίδιο το Πρακτορείο, όταν επί παραδείγματι ενεργεί ως μεταφορέας (με δικά του μέσα), ή ως μεσίτης, στις περιπτώσεις αυτές, το μέρος της αμοιβής που εισπράτετται από τον πελάτη-ταξιδιώτη και το οποίο αντιστοιχεί στην αξία των υπηρεσιών που το ίδιο το Πρακτορείο προσφέρει, αποχωρίζεται από την συνολική αμοιβή και υπάγεται στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ.
 
(β) Το ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ, για τα πρακτορεία ταξιδίων, δεν εφαρμόζεται πάντα σε όλα τα πρακτορεία και ανεξαρτήτως των πράξεών τους, αλλά αντιθέτως, βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Για τον λόγον αυτόν, ενδεχομένως, ένα πρακτορείο (για κάποιο συγκεκριμένο ταξίδι), να υπάγεται ταυτόχρονα, για ορισμένες πράξεις στο κανονικό καθεστώς και για κάποιες άλλες να υπάγεται στο ειδικό καθεστώς.
 
(γ) Συνεπώς, κάθε παροχή υπηρεσίας του Πρακτορείου, πρέπει να εξετάζεται αυτοτελώς.
 
Περαιτέρω, ως κόστος για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, θεωρείται κάθε δαπάνη αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, εφ’όσον καλύπτεται από τιμολόγια ή άλλα στοιχεία (που έχουν θέση τιμολογίου),εσωτερικού ή εξωτερικού. Βεβαίως, να υπενθυμίσουμε ότι θεωρείται απαλλασσόμενο από τον φόρο, το μέρος των παρεχομένων υπηρεσιών από το Πρακτορείο ταξιδίων που αναλογεί στις πράξεις, τις οποίες αυτό αναθέτει σε τρίτους και πραγματοποιούνται από αυτούς εκτός της Κοινότητας(άρθρο 43 παρ.2 Ν.2859/2000). Ετσι, πρέπει να γίνεται διαχωρισμός του κόστους, επί τη βάσει κάποιων κριτηρίων, ώστε να εξευρίσκεται το κόστος από την Κοινότητα και το κόστος από τις Τρίτες χώρες, αν και εφ’όσον, το ταξίδι συμπεριλαμβάνει την περιήγηση σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Τα έξοδα που αφαιρούνται από το πακέτο, προκειμένου να προκύψει η μικτή αμοιβή, μπορεί να είναι: εξοδα μεταφοράς με πλοίο, με λεωφορείο, με αεροπλάνο, έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία, έξοδα φαγητού σε εστιατόρια, ξενάγηση, διασκέδαση, εισιτήρια σε μουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους. Στην περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα είναι μισθωμένα από το Πρακτορείο, απομένει να αποδειχθεί αν το ενοίκιο του λεωφορείου είναι έξοδο του «πακέτου», ή αφορά και σε άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης. Η προϋπόθεση που θέτει ο νομοθέτης να παρέχεται η υπηρεσία από τρίτους, καλύπτεται και συνεπώς απομένει να διαπιστωθεί αν συνιστά «καθαρό» έξοδο του ταξιδιού. Το πραγματικό γεγονός  πρέπει να το γνωρίζει η ίδια η επιχείρηση. Ωστόσο, ας έχουμε υπ’όψη μας, ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν τα πρακτορεία με μεταφορικά μέσα που εκμεταλλεύονται τα ίδια, αφορούν πράξεις υπαγόμενες στο κανονικό καθεστώς.
 
Τέλος σε ότι αφορά την λογιστική αντιμετώπιση  των εσόδων, των εξόδων και της μικτής αμοιβής στα τουριστικά πακέτα, σας παραπέμπουμε στο τεύχος Ιουλίου 2006 του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στις σελίδες 786-793 (άρθρο του Αρ. Φλώρου).
 
6.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.