29 Οκτωβρίου 2007

Αγορά λογισμικού από τρίτη χώρα

Ανώνυμη εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα θέλει να αγοράσει μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας λογισμικό. Η αγορά μπορεί να γίνει είτε από ιδιώτη είτε από εταιρεία εγκατεστημένη στις ΗΠΑ. Η πληρωμή θα γίνει μέσω τράπεζας με έμβασμα. Ερωτάται τι παραστατικά θα πρέπει να εκδοθούν για να είναι έγκυρη η συναλλαγή από τη σκοπιά του ΚΒΣ , της φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ; Τι ενέργειες πρέπει να κάνει η ΑΕ για την εισαγωγή του λογισμικού στη χώρα; Σημείωση η παραλαβή του λογισμικού μπορεί να γίνει είτε μέσω διαδικτύου είτε με courier.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Όσον αφορά τον Κ.Β.Σ. το προβλεπόμενο για την συναλλαγή στοιχείο, του οποίου η έκδοση είναι και μία από τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του δικαιώματος έκπτωσης της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, είναι κατ’ αρχήν η απόδειξη δαπανών του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. Ωστόσο και εφ’ όσον η αγορά γίνει από εταιρεία του εξωτερικού με σειρά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ έχει γίνει δεκτό ότι είναι επαρκές στοιχείο το εκδιδόμενο τιμολόγιο από την επιχείρηση του εξωτερικού (Ενδεικτικά αποφάσεις ΣτΕ 1750/1982, 2651/1988, 635/1992 κλπ.). Έτσι και το ίδιο το Υπ. Οικ. με την με αρ.πρωτ.1021483/157/0015/1994 εγκύκλιό του έκανε δεκτό ότι «νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο είναι εκείνο που εκδίδει ο αλλοδαπός, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του». Επίσης ότι, μπορούν «να χρησιμοποιηθούν ως επί πλέον αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης της συγκεκριμένης δαπάνης και άλλα δικαιολογητικά, ως εμβάσματα τραπεζών, συμφωνητικά κλπ.».
 
Για τη φορολογία εισοδήματος, πέρα από την έκδοση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου από τον Κ.Β.Σ. στοιχείου, προκειμένου να αναγνωριστεί η δαπάνη προς έκπτωση  από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, πρέπει αυτή να είναι και παραγωγική, δηλαδή να συνδέεται με την δραστηριότητα της επιχείρησης και να συμβάλλει στην δημιουργία εισοδήματος. Η παραγωγικότητα της δαπάνης είναι θέμα πραγματικό που κρίνεται από τον φορολογικό έλεγχο.
 
Τέλος όσον αφορά τον ΦΠΑ, αν η αγορά του προγράμματος πραγματοποιηθεί μέσω Internet (με download) συνιστά ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία, όπως ορίζεται στην περίπτωση ια’, της παρ.3, του άρθρου 14 του Κ.Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ). Επίσης σύμφωνα με την ίδια παράγραφο 3, στην περίπτωση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ότι βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστημένα εκτός της Κοινότητας, σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας. Για την είσπραξη από εσάς και την απόδοση του ΦΠΑ στο Ελληνικό Δημόσιο ο υπόχρεος πωλητής της υπηρεσίας θα πρέπει να διαθέτει ή να εκδώσει το προβλεπόμενο από το άρθρο 35α, ειδικό κωδικό αριθμό αναγνώρισης, να υποβάλλει τη σχετική ειδική ηλεκτρονική δήλωση και γενικά να ακολουθήσει την προβλεπόμενη στο παραπάνω άρθρο διαδικασία.
 
Εάν η αγορά του προγράμματος γίνει σε φυσική μορφή (CD-ROM) θεωρείται εισαγωγή αγαθού (σύμφωνα με τον πίνακα 2 της ΠΟΛ.1144/2003) και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κώδικα ΦΠΑ.
 
29.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.