29 Οκτωβρίου 2007

Εκ περιτροπής απασχόληση εργαζομένου

Σε απόδειξη δαπάνης για ερευνητές και προμηθευτές (στο δρόμο), εκτός από το 23,60% που παρακρατώ, οφείλω να αγοράσω και ένσημα του ΙΚΑ; Οταν απασχολώ ωρομισθίους, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κατώτατο όριο ωρών; Επιβάλλεται να τους απασχολώ κάθε μήνα; Αφορά υπαλλήλους με κανονική πρόσληψη;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με τις συνδυασμένες διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος, του ΚΒΣ και της Εργατικής Νομοθεσίας, η απασχόληση ενός ατόμου, τελείως περιστασιακά, (δηλαδή, μια φορά τον χρόνο, ή το πολύ δύο), χωρίς να δημιουργεί εργασιακή σχέση εξάρτησης (εργοδότη-εργαζομένου), αμείβεται με συμφωνημένο ποσό μεταξύ των δύο μερών και η καταβολή της αμοιβής πραγματοποιείται με την έκδοση Απόδειξης Δαπάνης του άρθρου 15 του ΚΒΣ. Ο ΚΒΣ (ΠΔ 186/92, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον  Ν. 3522/2006), ορίζει ότι μέχρι του ποσού αμοιβής,εκ παροχής υπηρεσιών, των 5.000€ (ετήσια ακαθάριστα έσοδα, για τον δικαιούχο), ο δικαιούχος της αμοιβής, φυσικό πρόσωπο, απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων. Δεν υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι είναι χονδροπωλητές (χονδρικές πωλήσεις σε ποσοστό 60% και πάνω, του συνολικού κύκλου εργασιών), οι εξαγωγείς καθώς και όσοι λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους, υποχρεούνται σε τήρηση πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του ΚΒΣ.
 
Ο καταβάλλων την αμοιβή, οφείλει να εκδώσει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης, στην οποία, εκτός των άλλων στοιχείων αναγράφει και πραγματοποιεί παρακράτηση φόρου 20% και χαρτοσήμου (+ΟΓΑ) 3,60%, επί της μικτής αμοιβής.Περαιτέρω, εφόσον η εργασία αυτή παρέχεται κατά σύστημα, ασχέτως αν η αμοιβή της δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000€ ετησίως και παράλληλα δημιουργεί σχέση εξάρτησης του παρέχοντος την υπηρεσία (ερευνητής + προμηθευτής, όπως αναφέρετε στο ερώτημά σας), με τον εντολέα (εργοδότης), συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της μισθωτής εργασίας.
 
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να καταρτισθεί έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, δεδομένου ότι αυτή η μορφή της απασχόλησης εντάσσεται στις διατάξεις της εκ περιτροπής εργασίας (άρθρο 13 παρ 2 ΝΔ 2961/54-άρθρο 38 παρ 2 Ν.1892/90, το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.2639/98). Γίνεται κανονική πρόσληψη αυτών των εργαζομένων, με απογραφή στο ΙΚΑ, αν η επιχείρηση πρώτη φορά απασχολεί μισθωτούς, με εν συνεχεία καταγραφή στο Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, συμπλήρωση κάρτας πρόσληψης για τον ΟΑΕΔ και κατάθεση Κατάστασης Προσωπικού στη οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
 
Η έγγραφη συμφωνία πρέπει να κατατίθεται προς γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας, εντός οκτώ (8) ημερών από την σύναψή της.
 
Η εκ περιτροπής εργασία είναι μια ειδική μορφή απασχόλησης, κατά την οποία συνομολογείται, ο μισθωτός να παρέχει την εργασία του εναλλασσόμενος ατομικά σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα). Για παράδειγμα, θα απασχολείται επί τρεις ημέρες την εβδομάδα, ή επί δέκα ημέρες τον μήνα, ή σε κάθε δεύτερη εβδομάδα, ή μέρα παρά ημέρα κ.ο.κ.(βλέπε Ιωάννης Ληξουργιώτης: «Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις»). Τούτο στη συνέχεια, σημαίνει υπολογισμό και κράτηση εργατικών και εργοδοτικών εισφορών (ΙΚΑ και Επικουρικού Ταμείου), αναλόγως προς την Σύμβαση Εργασίας που υπάγεται η εργασιακή αυτή σχέση. Οι εισφορές υπολογίζονται πάντα επί των μικτών αποδοχών, λαμβανομένου υπ’ όψη του κατώτατου ορίου που ορίζει κάθε φορά το ΙΚΑ, για αυτόν τον υπολογισμό (τεκμαρτά ημερομίσθια).
 
Συνεπώς, εδώ έχουμε κανονική μισθωτή (εκ περιτροπής) εργασία και δεν υποχρεούσθε στην έκδοση Απόδειξης Δαπάνης του άρθρου 15 του ΚΒΣ.
 
29.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.