23 Οκτωβρίου 2007

Καταθέσεις μετόχων για μελλοντική αύξηση ΜΚ

Μέσα στη χρήση πραγματοποιούνται καταθέσεις μετόχων με σκοπό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου. Τέλος του έτους αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί η αύξηση του κεφαλαίου, επειδή όμως ο Α μέτοχος κατέβαλε μεγαλύτερη αναλογία από την συμμετοχή του και προκειμένου να μην αλλάξει η υπάρχουσα μετοχική σύνθεση, υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής αυτού του μέρους των χρημάτων, που κατέβαλε ο Α, από την εταιρεία, έτσι ώστε να διατηρηθούν αμετάβλητα τα ποσοστά συμμετοχής στο ΜΚ, χωρίς αυτό να θεωρηθεί προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουμε, είναι ότι καταθέσεις μετόχων για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας, πρέπει να πραγματοποιούνται, μετά την ημερομηνία της συνεδρίασης του ΔΣ, κατά την οποία πήρε την απόφαση για αυτή την αύξηση. Εφ’ όσον δε, απαιτείται και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προκειμένου να εγκριθεί η αύξηση αυτή, πρέπει στο πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ να αναφέρεται και η ημερομηνία σύγκλησής της, η οποία σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να απέχει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από την ημερομηνία της απόφασης του ΔΣ. Σε ότι αφορά τον λογιστικό χειρισμό των ποσών αυτών (των καταθέσεων), θα χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 43.00 Καταθέσεις μετόχων, κάτω από τον πρωτοβάθμιο 43.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Ο λογαριασμός αυτός θα πιστώνεται σε χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων (βλέπε και σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν στον Ν.2190/20, με τον Ν.3604/2007-άρθρο 11 παρ.6 Ν.2190/20).
 
Ανάληψη των παραπάνω ποσών που βρίσκονται στην πίστωση του 43.00, επιτρέπεται μόνο στη περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν πραγματοποιείται, επειδή το ίδιο το ΔΣ σε μεταγενέστερη συνεδρίασή του, ανακαλεί την αρχική του απόφαση για αύξηση του ΜΚ, ή ακόμη επειδή η ΓΣ των μετόχων (η οποία ήταν απαραίτητη για να εγκρίνει την αύξηση), τελικώς δεν κάνει δεκτή την πρόταση-εισήγηση του ΔΣ. Σε αυτή την περίπτωση, τα ποσά που βρίσκονται στον 43.00, θα μεταφερθούν στον 53.92 Υποχρεώσεις προς μετόχους από ματαιωθείσα αύξηση κεφαλαίου.Οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει αυτός ο (αυστηρός) τύπος για την διαδικασία αυτή, είναι ότι καταβάλλεται προσπάθεια να μην παραπλανηθούν όλοι όσοι σχετίζονται με την εταιρεία, η οποία σκοπεύει την αύξηση του κεφαλαίου της με αυτόν τον τρόπο. Συγκεκριμένα, θα  μπορούσε η εταιρεία, για κάποιους λόγους, να «δείξει» αυξημένα τα Ιδια Κεφάλαιά της σε δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ αμέσως μετά να επιστραφούν τα ποσά στους μετόχους, χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία αύξηση στο ΜΚ.
 
Είναι σαφές ότι εφ’ όσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις κατάθεσης των ποσών στον 43.00 για την μελλοντική αύξηση του ΜΚ, ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες αύξησης αυτού, τότε μόνο μπορούν να υπολογισθούν ως Ιδια Κεφάλαια της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν είναι βέβαιη η αύξηση του κεφαλαίου, τότε τα Ιδια Κεφάλαια περιορίζονται στο άθροισμα των υπολοίπων των λογαριασμών: 40+41+42.
 
Στη δική σας περίπτωση, αν δεν έχουν τηρηθεί οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις, ήδη τα ποσά που έχουν κατατεθεί από τους μετόχους, θεωρούνται ως προσωρινές καταθέσεις.
 
23.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.