22 Οκτωβρίου 2007

Μεσολάβηση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ανώνυμη Εταιρεία εγκατεστημένη στη Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στην δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών και ιστοσελίδων πρόκειται να τιμολογήσει  ενεργώντας ως μεταπωλητής κυπριακή εταιρεία για  την φιλοξενία του δικτυακού της τόπου σε Έλληνα πάροχο. Θα ήθελα να με πληροφορήσετε για τον τόπο φορολογίας της παραπάνω υπηρεσίας και συγκεκριμένα αν θα πρέπει να εισπραχθεί ΦΠΑ  ή όχι καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη μεριά της Ελληνικής ΑΕ. Η τιμολόγηση πρέπει να γίνει σε ευρώ ή σε λίρες; Σημείωση η Ελληνική  εταιρεία  δεν είναι κάτοχος κοινοτικού ΑΦΜ  (δεν πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές) και το ποσό της συναλλαγής είναι της τάξεως των 150-200 €.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία (δημιουργία ή φιλοξενία ιστοσελίδων) είναι κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία, όπως ορίζεται στην παρ.3, περίπτωση ια, του άρθρου 14, του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).
 
Επίσης σύμφωνα με την περ. η, της παρ.5, του ιδίου άρθρου αλλά και των ερμηνειών της Διοίκησης (ΠΟΛ.1144/2003), ο τόπος παροχής της παραπάνω υπηρεσίας θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, όταν ο εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας την παρέχει σε υποκείμενο στο φόρο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος - μέλος ή σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο εκτός της Κοινότητας. ʼρα εφ’ όσον η Κυπριακή εταιρεία είναι υποκείμενη στο φόρο στην Κύπρο, τόπος φορολογίας δεν είναι η Ελλάδα και το τιμολόγιο που εκδίδετε προς την Κυπριακή εταιρεία δεν θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ.
 
Για το θέμα του νομίσματος της τιμολόγησης, παρ’ όλο που είναι στην ευχέρεια των συναλλασσόμενων να το επιλέξουν, θεωρούμε ότι μετά την είσοδο της Κύπρου στην Ο.Ν.Ε. και εν όψει της πλήρους υιοθέτησης από την Κυπριακή Δημοκρατία του Ευρώ, δεν θα είχε νόημα να επιλεγεί ως νόμισμα τιμολόγησης η Κυπριακή λίρα.
 
Τέλος η υποχρέωση της Ελληνικής εταιρείας να κατέχει κοινοτικό Α.Φ.Μ. αφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5, του άρθρου 36, του κώδικα ΦΠΑ τους φορολογούμενους που διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις (ενσώματων αγαθών) και όχι όσους παρέχουν υπηρεσίες όπως η προκειμένη. ʼρα δεν χρειάζεται η εταιρεία σας να κάνει κάποια ενέργεια στη Δ.Ο.Υ. όσον αφορά το θέμα αυτό.
 
22.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.