22 Οκτωβρίου 2007

Συγκεντρωτική κατάσταση αποθετών

Μια επιχείρηση που παρακολουθώ λογιστικά έχει φέτος υποχρέωση να υποβάλει συγκεντρωτική κατάσταση του άρθρου 20 για τους επιτηδευματίες αποθέτες που περιέχει το βιβλίο αυτό. Σας παρακαλώ δώστε μου ένα υπόδειγμα. Τί αξίες περιλαμβάνει και πώς υπολογίζονται;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει την κατάσταση των επιτηδευματιών αποθετών εφ’  όσον τηρεί το βιβλίο αποθήκευσης του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.(Παρ. 1γ, άρθρου 20, του Κ.Β.Σ.)
 
Τα δεδομένα της κατάστασης προέρχονται από το βιβλίο αποθήκευσης. Συγκεκριμένα η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει : το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία των επιτηδευματιών αποθετών, με αλφαβητική σειρά, την διεύθυνση, τον A.Φ.M., τη Δ.O.Y. φορολογίας και το ποσό της αμοιβής (Παρ. 3γ, άρθρου 20, του Κ.Β.Σ.). Επίσης όσον αφορά τον επιτηδευματία που την υποβάλλει περιέχει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του, το επάγγελμα και την ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και τον A.Φ.M. αυτού εντύπως ή με σφραγίδα, την αρμόδια Δ.O.Y. και το έτος που αφορούν (Παρ. 3, άρθρου 20, του Κ.Β.Σ.).
 
Για το ποσό της αμοιβής διευκρινίζεται ότι καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία ανεξαρτήτως αξίας, αφού το όριο των 300 € ισχύει μόνο για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ.1 α, του άρθρου 20 (πελατών – προμηθευτών). Στην αξία που καταχωρίζεται δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Επίσης στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται μόνο οι επιτηδευματίες αποθέτες και όχι τυχόν ιδιώτες αποθέτες. Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της Παρ. 3, του άρθρου 20, οι υπόχρεοι που τηρούν τα βιβλία τους μηχανογραφικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων και τήρησης των λοιπών βιβλίων, υποβάλλουν τα δεδομένα που απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης ή ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. Οπότε σε περίπτωση μηχανογραφικής τήρησης του βιβλίου αποθήκευσης, θα πρέπει η κατάσταση αποθετών να υποβληθεί με δισκέττα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
Σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής παρ’ όλο που δεν έχει δημοσιευθεί από το Υπ.Οικ. κάποιο υπόδειγμα, με βάση τα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις η κατάσταση πρέπει να έχει τη μορφή που παραθέτουμε στο τέλος.
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟΘΕΤΩΝ
(ʼρθρου 20, παρ.1γ Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. - Συντάσσεται σε τρία αντίτυπα)
 
 
 
 
 
 
 
 
Προς Δ.Ο.Υ………………….
Έτος
…………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία………………..
 
Α.Φ.Μ…………………………..
Πατρώνυμο…………………………………..
 
Α.Φ.(Για Α.Ε.)…………………
Επάγγελμα…………………………………
 
 
 
 
Διεύθυνση……………………………………………….
 
 
 
Τηλ……………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α/α
Α.Φ.Μ.
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Δ.Ο.Υ.
Καθαρή αξία
 
 
ή επωνυμία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνολο σελίδας
 
 
 
 
 
 
Σύνολο από μεταφορά
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία
 
 
Ο υπόχρεος
 
 
Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.