17 Οκτωβρίου 2007

Καθαρά κερδη εργολήπτη δημοσίων έργων - τοπογράφου

Εργολήπτης Δημοσίων Έργων-Τοπογράφος . Τα καθαρά κέρδη θα προσδιοριστούν με 1 ) έσοδα-έξοδα , 2)τεκμαρτά ή 3) και με τους δύο τρόπους και θα πάρουμε τα μεγαλύτερα ? θα ήθελα να μου πείτε και για τους δύο κλάδους που προανέφερα (Δημόσια έργα-Τοπογραφικά ).
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο επιτηδευματίας που αναφέρετε αποκτάει εισόδημα από δύο πηγές.
 
Όσον αφορά την πρώτη, αυτή του εργολήπτη δημοσίων έργων (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), για τα έργα που αναλαμβάνει μετά την 1/1/2007, ισχύει πλέον ο λογιστικός τρόπος προσδιορισμού των κερδών, εφ’ όσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ. Ο λογιστικός προσδιορισμός για τους εργολήπτες δημοσίων έργων καθιερώθηκε με το Ν.3522/2006. Σημειώνεται ότι όσον αφορά τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων δεν επήλθε καμία αλλαγή και έτσι εξακολουθούν να λαμβάνονται ως τέτοια τα εργολαβικά ανταλλάγματα που πιστοποιούνται στους οικείους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα ποσά αυτά μειώνονται με τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία αποδίδονται.
 
Όσον αφορά το εισόδημα του τοπογράφου (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα) το εισόδημά του προσδιορίζεται κατ’ αρχήν λογιστικά. Εάν όμως αυτός έχει την ιδιότητα του μηχανικού που αναλαμβάνει τοπογραφικές μελέτες, τότε κατ’ εξαίρεση και για τις αμοιβές που αφορούν μελέτη – επίβλεψη τοπογραφικών έργων και ειδικότερα μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές), το καθαρό εισόδημα επί των αμοιβών αυτών προσδιορίζεται εξωλογιστικά με την εφαρμογή  επί αυτών συντελεστή καθαρού κέρδους 17%.  Επίσης και πάντα στην περίπτωση μόνο του μηχανικού θα πρέπει τα έργα που κάθε φορά αναλαμβάνονται να εξετάζεται εάν εμπίπτουν στα λοιπά έργα της παρ.5, του άρθρου 49, του Κ.Φ.Ε. οπότε και σε αυτή την περίπτωση το καθαρό εισόδημα επί των αμοιβών των έργων αυτών υπολογίζεται εξωλογιστικά, με τη χρήση διαφορετικού συντελεστή κατά περίπτωση.
 
17.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.